2013-11-12
ბრძანება №:735/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრების 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის  23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ქვეპუნქტების, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის №47/01-01  და 2013 წლის 25 სექტემბრის №112/01-01 ბრძანებების, იურიდიული ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილების (30.10.2012წ ოქმი№12), სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის 2013 წლის 16.10.2013წ. №32765/02 დასკვნის, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის ი.ბურდულის 04.10.2013წ. №31576/02 წარდგინების საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ,2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, იურიდიული ფაკულტეტის შემდეგი ბაკალავრები:

       სამართლის საბაკალავრო პროგრამა

1. გაფრინდაშვილი ნინო  (01008053352) - 421,87 ლარი;
2. მჭედლიშვილი ელენე  (01008057311) - 421,87ლარი;
3. ქურასბედიანი სალომე  (01005037137) - 421,87 ლარი;
4. ელგენდაშვილი გვანცა (01015024237) - 421,87 ლარი;
5. ხერხეულიძე ნოდარი (01019037144) - 421,87 ლარი;
6. ბაგაშვილი ნინო (01027080889)  – 421,87 ლარი;
7. ომანიძე თამარი (01011085446)  - 703.12 ლარი;
8. ყიფშიძე შალვა (54001054986) - 984.37 ლარი;
9. შუბითიძე სალომე (01011094485)– 421,87 ლარი;
10. ქარცხია ნინო (62001041584) – 421,87ლარი;
11. მამალაძე ეკა (01005033452) – 421,87 ლარი;
12. პაპოშვილი სალომე (01011089375)  - 1406,25 ლარი:
13. ნემსწვერიძე თორნიკე (49001014948) – 248.00 ლარი.    

 საერთაშორისო სამართლის საბაკალავრო პროგრამა

1. თაბაგარი ბექა (01024087158) – 1406.25 ლარი;
2. გელაძე თათია (03001019766)  - 729.97 ლარი.

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები ბაკალავრების მონაცემთა ბაზაში.
3.  ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.  ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                   დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება