2011-12-30
ბრძანება №:523/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის II, III და IV სემესტრის მაგისტრანტების 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის II, III და IV სემესტრის მაგისტრანტების 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში  საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 23–ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ” ქვეპუნქტის, 43-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ი” ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56–ე მუხლის მე–2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 24–ე მუხლის, 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტის, ,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთაგან (ბაკალავრიატი/ მაგისტრატურა) საუნივერსიტეტო დაფინანსების კანდიდატთა შერჩევის წესისა და სტუდენტთაგან საუნივერსიტეტო დაფინანსების კანდიდატთა შესარჩევი კომისიის დამტკიცების შესახებ” სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 29 დეკემბრის №148/2010 დადგენილების, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2011 წლის 6 დეკემბრის №122/01-01 ბრძანების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის 2011 წლის 23 დეკემბრის №34818/02 დასკვნის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2011 წლის 15 დეკემბრის №33841/02 წარდგინების   საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის II, III და IV სემესტრის შემდეგი მაგისტრანტები:

II სემესტრი
ა) სამაგისტრო პროგრამა _ ქართველური ენათმეცნიერება
ა.ა) აჯეთ მეჰმედ ნადირი _ 168.28 ლარი

III სემესტრი
ბ)სამაგისტრო პროგრამა – ამერიკისმცოდნეობა
ბ.ა) სანებლიძე დოდო – 841.4 ლარი

გ) სამაგისტრო პროგრამა - არაბისტიკა
გ.ა) კოჭლამაზაშვილი ვენერა – 1406.25 ლარი
გ.ბ) მელიქიშვილი მაკა – 108.27 ლარი

დ) სამაგისტრო პროგრამა – არქეოლოგია
დ.ა) სახვაძე ანა  – 504.84 ლარი
 
ე) სამაგისტრო პროგრამა _ ახალი და უახლესი ისტორია
ე.ა) ჯუხარიძე ნინო – 1009.68 ლარი

ვ) სამაგისტრო პროგრამა – ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია
ვ.ა) გელაშვილი თეონა – 841.4 ლარი

ზ) სამაგისტრო პროგრამა _  განათლების მეცნიერებები
ზ.ა) ტაბატაძე ქეთევანი – 1406.25 ლარი
ზ.ბ) ქვაჭრელიშვილი თამთა – 108.27 ლარი

თ) სამაგისტრო პროგრამა – ეთნოლოგია
თ.ა) პაპიაშვილი ციცინო – 841.4 ლარი

ი) სამაგისტრო პროგრამა – ენა და ლექსიკოგრაფია
ი.ა) კვარაცხელია ჟანა – 168.28 ლარი

კ) სამაგისტრო პროგრამა – თარგმანის ხელოვნება
კ.ა) ბარამიძე ქეთევანი – 1177.96 ლარი

ლ) სამაგისტრო პროგრამა _ თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერება
ლ.ა) არაბული ნათია _ 168.28 ლარი

მ) სამაგისტრო პროგრამა – ინგლისური ფილოლოგია
მ.ა) ნამიჭეიშვილი ხატია – 504.84 ლარი

ნ) სამაგისტრო პროგრამა – ირანისტიკა
ნ.ა) კუნდუხაშვილი ნათია – 504.84 ლარი

ო) სამაგისტრო პროგრამა – კავკასიოლოგია
ო.ა) კვახაძე ალექსანდრე – 168.28 ლარი

პ) სამაგისტრო პროგრამა – კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა
პ.ა) კოვზიაშვილი ნინო – 673.12 ლარი

ჟ) სამაგისტრო პროგრამა – ლიტერატურის თეორია და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა
ჟ.ა) ფეოდოროვი ანა – 336.56 ლარი

რ) სამაგისტრო პროგრამა – მასწავლებელთა განათლება
რ.ა) გელიშვილი თამარი – 1009.68 ლარი

ს) სამაგისტრო პროგრამა - მედიევისტიკა
ს.ა) წურწუმია გიორგი – 336.56 ლარი

ტ) სამაგისტრო პროგრამა – რუსეთისმცოდნეობა
ტ.ა) გეგია რადიონი – 168.28 ლარი

უ) სამაგისტრო პროგრამა – საქართველოს ისტორია
უ.ა) ცინაძე ზაზა – 1009.68 ლარი

ფ) სამაგისტრო პროგრამა – ქართველური ენათმეცნიერება
ფ.ა) შამუგია სოფია – 504.84 ლარი

ქ) სამაგისტრო პროგრამა – ქართული ლიტერატურა
ქ.ა) არდაზიშვილი ნინო – 1346.24 ლარი

ღ) სამაგისტრო პროგრამა – ქრისტიანობის ისტორია
ღ.ა) ქორიძე გაგა – 504.84 ლარი

ყ) სამაგისტრო პროგრამა – შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია (სომხური ფილოლოგია)
ყ.ა) ტერ-ბაღდასაროვი დიანა – 168.28 ლარი

შ) სამაგისტრო პროგრამა _ ძველი ენები და ცივილიზაცია
შ.ა) ვარამაშვილი ნანი _ 168.28 ლარი

ჩ) სამაგისტრო პროგრამა – ხელოვნების მენეჯმენტი
ჩ.ა) წულეისკირი გვანცა – 336.56

ც) სამაგისტრო პროგრამა _ გერმანული ფილოლოგია
ც.ა) ქასრაშვილი ნათია _ 504.84 ლარი

ჯ) სამაგისტრო პროგრამა _თარგმნის თეორია და პრაქტიკა
ჯ.ა) ტატიშვილი ჟანა _ 673.12 ლარი

IV სემესტრი
გ) სამაგისტრო პროგრამა _ ქართველური ენათმეცნიერება
გ.ა) შუბითიძე გვანცა _ 168.28 ლარი.

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილება მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.  ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                  დ. ჩომახიძე
« უკან დაბრუნება