2012-10-15
ბრძანება №:138/01-01

"ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე სრული და ასოცირებული პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" რექტორის 2012 წლის 23 აგვისტოს №111/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

"ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე სრული და ასოცირებული პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" რექტორის 2012 წლის 23 აგვისტოს #111/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

    "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის  #208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2 პუნქტის "ა" ქვეპუნქტის, მე-3 და მე-4 პუნქტების, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის ა. ხელაძის 2012 წლის 15 ოქტომბრის #26448/02 წერილის და თსუ რექტორის ბრძანების 2012 წლის 12 ოქტომბრის  3135/01-01 ბრძანების საფუძველზე,

                             ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.  შევიდეს ცვლილება "ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტზე სრული და ასოცირებული პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ" რექტორის  2012 წლის 23 აგვისტოს #111/01-01 ბრძანების მე-4 პუნქტში და იგი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:
"4. კონკურსი გამოცხადდეს 2012 წლის 23 აგვისტოს,  საკონკურსო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა განისაზღვროს 2012 წლის  24 სექტემბრიდან 2012 წლის 5 ოქტომბრის ჩათვლით. საკონკურსო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს გადაეცეს არაუგვიანეს 2012 წლის  25 ოქტომბერს;"
2.   დაევალოს კანცელარიას ბრძანების დაგზავნის ფურცელში მითითებული    
სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემა.
3.   ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი,
პროფესორი                                                               ლ. ალექსიძე  


« უკან დაბრუნება