2013-04-30
ბრძანება №:338/02-04

,,ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრების 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე “ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2013 წლის 11 აპრილის №298/02-04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

,,ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  იურიდიული  ფაკულტეტის  ბაკალავრების 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში  საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე “ა(ა)იპ ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2013 წლის 11 აპრილის №298/02-04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

  "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის            28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირის–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის  ,,კ’’ და ,,ნ” ქვეპუნქტების  მე-2 პუნქტის, ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის №47/01-01  სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2013 წლის 18.04.2013წ. №11905/02  დასკვნის, იურიდიული  ფაკულტეტის  დეკანის მოადგილის გ.კვერენჩხილაძის 16.04.2013წ. №11498/02 წარდგინების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.შევიდეს ცვლილება ა(ა)იპ ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  ადმინისტრაციის  ხელმძღვანელის   2013 წლის    11 აპრილის   №298/02-04  ბრძანებაში და  ბრძანების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით ,,1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, იურიდიული ფაკულტეტის შემდეგი ბაკალავრები:

ა)    სამართლის საბაკალავრო პროგრამა
1.    მჭედლიშვილი ელენე – 70% – 421,87 ლარი
2.    მხატვარი მარიამი – 70% – 421,87 ლარი
3.    გაფრინდაშვილი ნინო – 70% – 421,87 ლარი
4.    ქოჩორაშვილი სოფიკო –  70%  – 421,875 ლარი
5.    რეხვიაშვილი სოფიკო – 50% – 703,12 ლარი
6.    ჯერენაშვილი თეონა _ 50% – 703,12 ლარი
7.    დარბაიძე ნინო – 50% – 703,12 ლარი
8.    ბაგაშვილი ნინო – 70%  – 421,87 ლარი
9.    ბოჭორიშვილი მარიამი – 70%  – 421,87 ლარი
10.    ელგენდაშვილი გვანცა – 0% – 1406,25 ლარი
11.    მამუკაშვილი თინა – 30 % – 984,37 ლარი
12.    ხერხეულიძე ნოდარი – 70%  – 421,87 ლარი
13.    გუგუშვილი ქეთევანი – 30 % – 984,37 ლარი
14.    კიკნაძე ლია _  30% _ 957.37 ლარი

)    საერთაშორისო სამართლის საბაკალავრო პროგრამა
1.    ნაკაშიძე ანა – 70% – 421.87 ლარი
2.    ჯანიაშვილი მარიამ – 70% – 421.87 ლარი
3.    გურაშვილი გიორგი – 0% – 1406,25 ლარი
4.    აღლემაშვილი ნანა – 70% – 98.72 ლარი

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები ბაკალავრების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა  დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                      დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება