2008-11-28
ბრძანება №:0

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამხმარე პერსონალთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისა და მათი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის 2008 წლის 28 ნოემბრის #147/02-01 ბრძანებით დამტკიცებული საშტატო განრიგით გათვალისწინებულ თანამდებობებზე დანიშვნის შესახებ (ბრძანება №333/02-03)

ბრძანება №333/02-03
28.11.2008

 

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  დამხმარე პერსონალთან შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტისა და მათი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის 2008 წლის   28  ნოემბრის  #147/02-01   ბრძანებით  დამტკიცებული   საშტატო  განრიგით გათვალისწინებულ  თანამდებობებზე დანიშვნის შესახებ

,,საქართველოს შრომის კოდექსის” 37-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის  ,,დ” და ,,ე” ქვეპუნქტის, მე-6 მუხლის 1-ლი პუნქტისა და 31-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის, ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე და 24-ე მუხლების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის  #490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის "ზ" ქვეპუნქტის, ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის 2008 წლის       28 ნოემბრის #147/02-01 ბრძანების საფუძველზე

 ვბრძანებ:

 

  • შეუწყდეთ შრომითი ურთიერთობა 2008 წლის 1 დეკემბრიდან დანართი 1-ში მითითებულ  პირებს:
  • დაინიშნონ 2008 წლის 1 დეკემბრიდან დანართი 2-ში მითითებული პირები შესაბამის თანამდებობებზე და განესაზღვროთ ხელფასი მითითებული ოდენობით:
  • ბრძანება გაცნობისათვის განთავსდეს უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე;
  • კონტროლს ბრძანების შესრულებაზე განვახორციელებ პირადად;
  • ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

   საფუძველი: ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის  2008 წლის 28 ნოემბრის ბრძანება #147/02-01

 

 

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
მოვალეობის შემსრულებელი: შ. მინდელი

« უკან დაბრუნება