2011-12-30
ბრძანება №:524/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის III სემესტრის მაგისტრანტების 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

    ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 23–ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24–ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ” ქვეპუნქტის, 43-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ი” ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56–ე მუხლის მე–2 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის #490 ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 24–ე მუხლის, 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ“ ქვეპუნქტის, ,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტთაგან (ბაკალავრიატი/მაგისტრატურა) საუნივერსიტეტო დაფინანსების კანდიდატთა შერჩევის წესისა და სტუდენტთაგან საუნივერსიტეტო დაფინანსების კანდიდატთა შესარჩევი კომისიის დამტკიცების შესახებ” სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2010 წლის 29 დეკემბრის #148/2010 დადგენილების, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2011 წლის 6 დეკემბრის #122/01-01 ბრძანების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის 2011 წლის 22 დეკემბრის #34858/02  დასკვნის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის  2011 წლის              22 დეკემბრის #34666/02 და 26 დეკემბრის #34915/02 წარდგინებების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2011-2012 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის                       III სემესტრის შემდეგი მაგისტრანტები:

ა) სამაგისტრო პროგრამა _ ეკონომიკა
   ა.ა) წიწავა ლევანი _ 1406.25 ლარი
   ა.ბ) ალადაშვილი ანა _ 1406.25 ლარი
   ა.გ) გიგოლაევი ნინო _ 1406.25 ლარი
   ა.დ) ზედაშიძე ლალი _ 1406.25 ლარი
ა.ე) ფხალაძე პავლე _1406.25 ლარი
ა.ვ) მამულიანი აშოტი _ 1406.25 ლარი

ბ) სამაგისტრო პროგრამა _ ბიზნეს ადმინისტრირება
   ბ.ა) გელაშვილი ბექა _1406.25 ლარი
   ბ.ბ) ალანია ნინო – 1406.25 ლარი
   ბ.გ) შუკაკიძე ზაირა _ 1406.25 ლარი
   ბ.დ) ადეიშვილი ქეთევანი _ 1406.25 ლარი
   ბ.ე) მოდრეკილაძე ეთერი – 1406.25 ლარი
   ბ.ვ) გრძელიძე არჩილი – 1406.25 ლარი
   ბ.ზ) დვალი ლანა _ 1406.25 ლარი
   ბ.თ) როსტიაშვილი თამრიკო – 1406.25 ლარი
   ბ.ი) ქუთათელაძე ნინო – 1406.25 ლარი
   ბ.კ) ცოტაძე დიანა - 1406.25 ლარი
   ბ.ლ) წკრიალაშვილი ქეთევანი – 1406.25 ლარი
   ბ.მ) ბოლქვაძე ნინო – 1406.25 ლარი
   ბ.ნ) აბდუშელიშვილი თამარი – 1406.25ლარი
   ბ.ო) რუხაძე ეკა _ 1406.25 ლარი
   ბ. პ) ქავთარაძე თამარი – 1406.25 ლარი
   ბ.Yჟ) ჯიბლაძე ნატალია _ 1406.25 ლარი
   ბ.რ) გოგოხია სოფიო – 350 ლარი
   ბ.ს) ელერჯია ეკა – 350 ლარი
   ბ.ტ) მარღანია გვანცა _1406.25 ლარი
   
2.  დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილება მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.  ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                 დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება