2015-09-02
ბრძანება №:151/01-01

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უმაღლესი და პროფესიული განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის _ დიპლომის ფორმების ნიმუშების დამტკიცების შესახებ

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისუმაღლესი და პროფესიული განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის _ დიპლომის ფორმების ნიმუშების დამტკიცების შესახებ

ვბრძანებ:


1.დამტკიცდეს სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უმაღლესი და პროფესიული განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის _ დიპლომის ფორმების ნიმუშები წინამდებარე ბრძანებაზე თანდართული სახით:


ა) პროფესიული დიპლომის ფორმა;
ბ) პროფესიული დიპლომის ფორმა წარჩინების;
გ) ბაკალავრის დიპლომის ფორმა;
დ) ბაკალავრის დიპლომის ფორმა წარჩინების;
ე) მაგისტრის დიპლომის ფორმა;
ვ) მაგისტრის დიპლომის ფორმა წარჩინების;
ზ) დიპლომირებული მედიკოსის დიპლომის ფორმა;
თ) დიპლომირებული მედიკოსის დიპლომის ფორმა წარჩინების;
ი) დიპლომირებული სტომატოლოგის დიპლომის ფორმა;
კ) დიპლომირებული სტომატოლოგის დიპლომის ფორმა წარჩინების;
ლ) უმაღლესი განათლების დიპლომის ფორმა;
მ) უმაღლესი განათლების დიპლომის ფორმა წარჩინების;
ნ) დოქტორის დიპლომის ფორმა.


2.დამტკიცდეს სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მკაცრი აღრიცხვის ფორმის (დიპლომის) გამოყენებისა და აღრიცხვა-ანგარიშგების წესი, მკაცრი აღრიცხვის ფორმის ჩამოწერის აქტი, მკაცრი აღრიცხვის ფორმის რეგისტრაციის ჟურნალი და დიპლომების გაცემის რეგისტრაციის ჟურნალები;
3.ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის უმღლესი და პროფესიული განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის – დიპლომის ფორმების ნიმუშების დამტკიცების შესახებ თსუ რექტორის 2013 წლის 18 ივნისის #59/01-01 ბრძანება წინამდებარე ბრძანების ძალაში შესვლის დღიდან;
4.ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;
5.ბრძანების დაინტერესებულ პირთათვის გადაცემა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას;
6.ბრძანება ძალაშია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ წინამდებარე ბრძანებაზე თანდართული ფორმების ნიმუშების რეგისტრაციაში გატარების შემდეგ.
რექტორი,
პროფესორი              აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა
« უკან დაბრუნება