2015-05-13
ბრძანება №:69/01-01

2015 წლის 29 ივნისიდან 10 ივლისის ჩათვლით ათათურქის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული საზაფხულო სკოლისთვის მონაწილეების შესარჩევი კონკურსის ჩატარებისა და საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ

2015 წლის 29 ივნისიდან 10 ივლისის ჩათვლით ათათურქის უნივერსიტეტის მიერ ორგანიზებული საზაფხულო  სკოლისთვის მონაწილეების შესარჩევი კონკურსის ჩატარებისა და საკონკურსო კომისიის დამტკიცების შესახებ

  ,,უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 57-ე მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, ამავე მუხლის მე-8 პუნქტის "ა", ,,ბ”, ,,ო”, და "პ" ქვეპუნ¬ქტების, მე-9 პუნქტის და საგარეო ურთიერთობის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის წერილის  (15391/02; 06.05.2015) საფუძველზე

ვბრძანებ:

1. ჩატარდეს კონკურსი 2015 წლის 29 ივნისიდან 10 ივლისის ჩათვლით ათათურქის უნივერსიტეტის (თურქეთი) საზაფხულო სკოლაში მონაწილეების შესარჩევად. 
2. კონკურსი ჩატარდეს 2015 წლის 19 მაისს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველ კორპუსში, ოთახი №217 (მისამართი: ქ. თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზირი №1). 
3. დამტკიცდეს კონკურსანტთა შესარჩევი საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
ა) კომისიის თავმჯდომარე - მანანა რუსეიშვილი (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის    პროფესორი);
ბ) კომისიის წევრი - მანანა გელაშვილი (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი);
გ) კომისიის წევრი - ირინა გველესიანი (ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი);
დ) კომისიის მდივანი - ელისაბედ ბჟალავა (თსუ საგარეო ურთიერთობის დეპარტამენტის კოორდინატორი).
4. დამტკიცდეს კონკურსის ჩატარებისა და კანდიდატთა შერჩევის წესი        (დანართი №1).
5. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს  საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
6. ბრძანების ყველასთვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება და დაგზავნის   ფურცელში მითითებული სტრუქტურული ერთეულებისთვის გადაცემა დაევალოს თსუ კანცე¬ლა¬რიას.
7. ბრძანება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

რექტორი, პროფესორი                                                         აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა
 

« უკან დაბრუნება