2011-11-14
ბრძანება №:200/02-01

სატენდერო კომისიის შექმნის შესახებ

სატენდერო კომისიის შექმნის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე  მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ” ქვეპუნქტის,  ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 61-ე  მუხლის პირველი, მე–3 და მე-7 ნაწილების, ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონის მე-11 მუხლისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” 24-ე მუხლის, 25-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ” ქვეპუნქტის  საფუძველზე,  

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

 1. შეიქმნას სატენდერო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

  ა) ერმი ქემოკლიძე – ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე           (კომისიის თავმჯდომარე);

  ბ) ირაკლი საღარეიშვილი – საფინანსო დეპარტამენტის უფროსი
  (კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე);
  გ) არჩილ კუკულავა
  იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი (კომისიის წევრი);
  დ) ნათელა ლაცაბიძე
  პერსონალის მართვის დეპარტამენტის უფროსი (კომისიის წევრი);
  ე) გიორგი ტალახაძე
  მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის უფროსი (კომისიის წევრი);
  ვ) სერგო სანაძე
  საფინანსო დეპარტამენტის შესყიდევბის განყოფილების უფროსი (კომისიის წევრი);
  ზ) მურმან ცარციძე
  საფინანსო დეპარტამენტისა და მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის ექსპერტი (კომისიის წევრი);
  თ) არჩილ ელიზბარაშვილი
  საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრის უფროსი (კომისიის წევრი).

 2. სატენდერო კომისიის ტექნიკური და ორგანიზაციული საქმიანობის უზრუნველსაყოფად შეიქმნას სატენდერო კომისიის აპარატი შემდეგი შემადგენლობით:

  ა) ანეტა მერკვილიშვილი – საფინანსო დეპარტამენტის შესყიდვების  განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;

  ბ) ლელა კოპალეიშვილი
  საფინანსო დეპარტამენტის შესყიდვების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
  გ) ვალერიან მიღდისელი
  საფინანსო დეპარტამენტის შესყიდვების  განყოფილების მთავარი  სპეციალისტი;
  დ) ნათია ცხოიძე
  საფინანსო დეპარტამენტის შესყიდვების განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
  ე) გიორგი მაღლაფერიძე
  საფინანსო დეპარტამენტის შესყიდვების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი;
  ვ) დავით გაბრიაძე
  საფინანსო დეპარტამენტის შესყიდვების  განყოფილების უფროსი სპეციალისტი;
  ზ) დინარა ტიკარაძე
  ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილის თანაშემწე;
  თ) ბექა ბერაძე – საფინანსო დეპარტამენტის შესყიდვების განყოფილების უფროსი სპეციალისტი;

  ი) ლია ბაყაშვილი
  საფინანსო დეპარტამენტის შესყიდვების  განყოფილების მთავარი სპეციალისტი;
  კ) მაკა ქორჩაშვილი
  საფინანსო დეპარტამენტის შესყიდვების  განყოფილების უფროსი  სპეციალისტი;
  ლ) ჯაბა ციციშვილი
  საფინანსო დეპარტამენტის შესყიდვების  განყოფილების უფროსი  სპეციალისტი.

 3. სატენდერო კომისიის თავმჯდომარის არყოფნის შემთხვევაში სატენდერო კომისიის სხდომის თავჯდომარეობისა და შესაბამის დოკუმენტაციაზე ხელმოწერის უფლებამოსილება მიენიჭოს კომისიის თავმჯდომარის მოადგილეს.
 4. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოსთან კოორდინატორის ფუნქცია დაეკისროს საფინანსო დეპარტამენტის შესყიდვების განყოფილების მთავარ სპეციალისტს – ანეტა მერკვილიშვილს.
 5. დაევალოს სატენდერო კომისიის აპარატს სატენდერო განცხადებების ტექსტისა და შესყიდვების კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა საჭირო დოკუმენტაციის მომზადება და კომისიისათვის წარდგენა.
 6. სატენდერო კომისიამ სახელმწიფო შესყიდვების განხორციელებისას იხელმძღვანელოს ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ” საქართველოს კანონით.
 7. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს ,,სატენდერო კომისიის შექმნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2010 წლის 14 დეკემბრის №282/02-01 ბრძანება.
 8. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.
 9. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
 10. ბრძანება ძალაში შევიდეს საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                                        დავით ჩომახიძე 
« უკან დაბრუნება