2017-11-06
ბრძანება №:236/01-01

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულში - არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში სამეცნიერო პერსონალის - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, მეცნიერი თანამშრომელი - თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების (შემაჯამებელი ოქმი) დამტკიცების შესახებ

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის   დამოუკიდებელ სამეცნიერო-კვლევით ერთეულში - არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტში სამეცნიერო პერსონალის - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი,  მეცნიერი თანამშრომელი - თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგების (შემაჯამებელი ოქმი) დამტკიცების შესახებ

    ,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 37 მუხლის პირველი და მე-3 პუნქტების, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების  მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, ამავე მუხლის მე-8 პუნქტის ,,ა“, ,,პ“ და "ზ" ქვეპუნქტებისა და მე-9 პუნქტის, ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის სამეცნიერო პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესისა და სამეცნიერო თანამდებობების დაკავების დამატებითი პირობების დამტკიცების შესახებ” ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 31 მაისის №63/2017 დადგენილების დანართი №1-ის მე-6 მუხლის მე-17, მე-18 და მე-20 პუნქტების, მე-7 მუხლის, არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დებულების, მე-8 მუხლის მე-7 პუნქტის, მე-10 მუხლისა და არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებლის ა. არაბულის 2017 წლის 19 ოქტომბრის №20907/10-02 წერილის (თან ერთვის ინსტიტუტის საკონკურსო კომისიის 2017 წლის 18 ოქტომბრის სხდომის შემაჯამებელი ოქმი) საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის სამეცნიერო პერსონალის - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი,  მეცნიერი თანამშრომელი - თანამდებობებზე გამოცხადებული კონკურსის შედეგები (შემაჯამებელი ოქმი) განყოფილებების მიხედვით და განისაზღვრონ არჩეულად ქვემოჩამოთვლილი პირები შემდეგი შემადგენლობით:

ქართველურ ენათა განყოფილება:

1.    უთურგაიძე თედო - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული (უვადოდ)
2.    ჩანტლაძე იზოლდა - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული (უვადოდ)
3.    ჩუხუა მერაბ - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული (10 წლის ვადით)  
4.    სურმავა ნარგიზა - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
5.    ლოლაძე ნანა - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
6.    ჭუმბურიძე ნინო - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
7.    ქირია ჭაბუკი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
8.    ჭკადუა როენა - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
9.    საღლიანი მედეა - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
10.    სუხიშვილი მურმან - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
11.    ყანდაშვილი ხათუნა - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
12.    გიგლემიანი ლელა - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
13.    შავრეშიანი ნატო - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
14.    გაზდელიანი ელიზავეტა - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
15.    ჯანჯღავა ცირა - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
16.    ციხიშვილი ნინო - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
17.    ბუკია მანანა - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
18.    ჯღარკავა მარინა - მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული

მთის იბერიულ-კავკასიურ ენათა ("მიკე") განყოფილება:

1.    გვანცელაძე თეიმურაზ - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული (10 წლის ვადით)  
2.    ფარეულიძე როსტომ - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
3.    ლოლუა რომან - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
4.    ფონიავა ნათია - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
5.    კაკაშვილი დიანა - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
6.    კელაურაძე ლევან - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
7.    თეთრაძე მაკა - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
8.    მითაგვარია კობა - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
9.    აზმაიფარაშვილი ლევან - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული

ზოგადი ენათმეცნიერების განყოფილება:

1.    ომიაძე სალომე - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული  (10 წლის ვადით)
2.    ლომთაძე თამარ - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
3.    გვანცელაძე გვანცა - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
4.    მარგიანი ქეთევან - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
5.    გურგენიძე ტარიელ - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
6.    კოჭლამაზაშვილი ლევან - მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული

ლექსიკოლოგიის განყოფილება:

1.    არაბული ავთანდილ - მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული (უვადოდ)
2.    პაპიძე ასმათ - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
3.    ბინიაშვილი ლალი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
4.    ჭოხონელიძე ნინელი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
5.    რობაქიძე მერაბი - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
6.    ჩაჩანიძე მანანა - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
7.    სოხაძე ლიდა - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
8.    აშაძე მაია - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
9.    რაზმაძე ნატო - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
10.    ტუსკია მანანა - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
11.    ჭინჭარაული ნათელა - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
12.    ქავთარაძე ზეზვა - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
13.    მაისურაძე ნათია - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
14.    შენგელია ეთერი - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
15.    ხახიაშვილი ნინო - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
16.    კიკონიშვილი მარიამ - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
17.    კელენჯერიძე მანანა - მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული
18.    ბეროზაშვილი თამარ - მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული
19.    ხომასურიძე მარიამ - მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული
20.    რობაქიძე-გოგბერაშვილი მირანდა - მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული
21.    ხოჭოლავა-მაჭავარიანი ნანა - მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული

თარგმნითი ლექსიკონებისა და სამეცნიერო ტერმინოლოგიის განყოფილება:

1.    მუზაშვილი ნათელა - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
2.    ოსაძე მარინე - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
3.    საბანაძე ეთერ - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
4.    ჯიბუტი ინგა - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
5.    დათეშიძე ნინო - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
6.    აბალაკი მაია - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
7.    ხუჭუა ლალი - მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული
8.    ხურცილავა ანა - მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული

ქართული მეტყველების კულტურის განყოფილება:

1.    მაღრაძე ვახტანგ - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
2.    ჯორბენაძე ნინო - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
3.    ბურჭულაძე თეა - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული
4.    დათუკიშვილი ქეთევან - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული
5.    ლაბარტყავა მაკა - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
6.    ტეტელოშვილი თეა - მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული

ენობრივ მონაცემთა კომპიუტერული დამუშავების განყოფილება:

1.    კვანტალიანი ციცინო - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
2.    ბაკურაძე ლია - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
3.    კიკვიძე ზაალ - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული
4.    შარაშენიძე ნინო - უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი - 0,5 საშტატო ერთეული
5.    ბარიხაშვილი მაია - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
6.    პაპიაშვილი რუსუდან - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
7.    ნაპირელი ელენე - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
8.    ლანდია რუსუდან - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
9.    ანფიმიადი Dდიანა - მეცნიერი თანამშრომელი - 1 საშტატო ერთეული
2. კონკურსის შედეგები ძალაში შევიდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  დამოუკიდებელი სამეცნიერო-კვლევითი ერთეულის - არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კანონმდებლობითა და თსუ წესდების 232  მუხლით დადგენილი წესით შექმნისთანავე.
3. დაევალოს პერსონალის მართვის დეპარტმენტს შრომითი ხელშეკრულებების გაფორმება სამეცნიერო პერსონალთან არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტის კანონმდებლობითა და თსუ წესდების 232  მუხლით დადგენილი წესით შექმნისთანავე.  
4.  ბრძანების დაინტერესებულ პირთათვის კანონმდებლობით დადგენილი წესით გადაცემა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5. წინამდებარე ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
6.  ბრძანება ძალაში შევიდეს გამოცემისთანავე.    

 რექტორი    გიორგი  შარვაშიძე

« უკან დაბრუნება