2012-04-19
ბრძანება №:134/02-04

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრანტების 2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

 ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  იურიდიული  ფაკულტეტის  მაგისტრანტების 2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში  საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

   "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის #208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირის–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის  ,,კ’’ და ,,ნ” ქვეპუნქტების,  24-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის #47/01-01  და 27 მარტის #50/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2012 წლის 18 აპრილის #9129/02 დასკვნის, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის ი. ბურდულის  2012 წლის 12 აპრილის  #8898/02 წარდგინების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2011-2012 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, იურიდიული ფაკულტეტის შემდეგი მაგისტრანტები:

 ა) საჯარო სამართლის მიმართულება
        
 მეორე სემესტრი
   ა.ა) კონჯარია სოფიო _ 1406.25 ლარი
   ა.ბ) მაღრაძე თეონა _ 1406.25 ლარი
   ა.გ) ურუშაძე თამარ _ 1406.25 ლარი
   ა.დ)შენგელაია თამთა _ 1406.25 ლარი
      
  მეოთხე სემესტრი
   ა.ე) გეგენავა დიმიტრი _ 1406.25 ლარი
ა.ვ) გიორგაძე ლიანა _1406.25 ლარი
ა.ზ) სირაძე ეკატერინე _ 1406.25 ლარი


   ბ)  სისხლის  სამართლის მიმართულება
      
   მეორე სემესტრი
ბ.ა) ბაწაშვილი ილია – 1406.25 ლარი
ბ.ბ) ბუქური მაია – 1406.25 ლარი
ბ.გ) შენგელია სალომე _1406.25 ლარი
ბ.დ) შეყილაძე ხატია _ 1406.25 ლარი
     
მეოთხე სემესტრი
ბ.ე) მუზაშვილი დავითი _ 1406.25 ლარი
ბ.ვ) რამიშვილი გიორგი _ 1406.25 ლარი
ბ.ზ) ქოჩიაშვილი ნინო _ 1406.25 ლარი
ბ.თ) ყანდიაშვილი ხატია _ 1406.25 ლარი
ბ.ი) ჩიხლაძე ირინე _ 1406.25 ლარი.
ბ.კ) ჩხაიძე გვანცა _ 1406.25 ლარი


გ) კერძო სამართლის მიმართულება
    
 მეორე სემესტრი
   გ.ა) ბენდელიანი ბექა _ 1406.25 ლარი
   გ.ბ) გურჯიძე გიორგი _ 1406.25 ლარი
   გ.გ) ელოშვილი ნინო _1406.25 ლარი
   გ.დ) კახეთელიძე მარიამ _ 1406.25 ლარი
   გ.ე) ქერაშვილი სალომე _ 1406.25 ლარი
   გ.ვ) ჩხაიძე   ნინო  _ 1406.25 ლარი
   გ.ზ) ხასია ვლადიმერ _ 1406.25 ლარი
   გ.თ) ხეცაძე ნინო _ 1406.25 ლარი
   გ.ი) ხუხუნაიშვილი მარიამ _ 1406.25 ლარი
   გ.კ) ჯაჯანიძე ნინო _ 1406.25 ლარი
    მეოთხე სემესტრი
   გ.ლ) ბეჟაშვილი  ზურაბ _ 1406.25 ლარი
   გ.მ) დონჯაშვილი ნინო _ 1406.25 ლარი
   გ.ნ) ვარაზაშვილი ნათია _ 1406.25 ლარი
   გ.ო) კაჟაშვილი გულიკო _ 1406.25 ლარი
   გ.პ) კვაჭაძე ნინო _ 1406.25 ლარი
   გ.ჟ) კიკნაძე თეონა _ 1406.25 ლარი
   გ.რ) მერაბიშვილი მარეხი _1406.25 ლარი
   გ.ს) ნოზაძე თამარ _ 1406.25 ლარი
   გ.ტ) ფირანიშვილი ეთერი _ 1406.25 ლარი
   გ.უ) ქარცხია გული _ 1406.25 ლარი
   გ.ფ) შუდრა თამარ _1406.25 ლარი
   გ.ქ) შურღულაია სალომე _ 1406.25 ლარი
   გ.ღ) ხუბაშვილი თამარ _1406.25 ლარი
2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილება მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                      დ. ჩომახიძე
« უკან დაბრუნება