2018-09-05
ბრძანება №:206/01-01

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის 2018-2019 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის 2018-2019 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადების განსაზღვრის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 55-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 56–ე მუხლის მე-2 და მე-3 ნაწილების, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის „ა“, „ბ“, „ო“ და „პ“ ქვეპუნქტების, მე-9 და მე-11 პუნქტებისა და იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის 2018 წლის 5 სექტემბრის N17796/31-01 წერილის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    განისაზღვროს სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის 2018-2019 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები შემდეგი სახით:

ა)     შემოდგომის სემესტრი:
ა.ა)  ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 1 აგვისტო - 23 სექტემბერი;
ა.ბ)  აკადემიური რეგისტრაცია - 24 სექტემბერი - 1 ოქტომბერი;
ა.გ)  სააუდიტორიო მეცადინეობები - 1 ოქტომბერი - 19 იანვარი;
ა.დ)  საგამოცდო პერიოდი - 21 იანვარი - 9 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები);                                                
         18 - 25 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები);
ა.ე)   არდადეგები - 30 დეკემბერი – 6 იანვარი; 26 თებერვალი - 3 მარტი.

ბ)     გაზაფხულის სემესტრი:
ბ.ა)  ადმინისტრაციული რეგისტრაცია - 4 თებერვალი - 4 მარტი
ბ.ბ)  აკადემიური რეგისტრაცია - 25 თებერვალი  –  4 მარტი
ბ.გ)  სააუდიტორიო მეცადინეობები -  4 მარტი – 15 ივნისი
ბ.დ) საგამოცდო პერიოდი - 18 ივნისი - 12 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები),  22 - 27 ივლისი   
         (დამატებითი გამოცდები)
ბ.ე)   არდადეგები - 28 ივლისი - 15 სექტემბერი.

2.    ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;
3.    დაევალოს კანცელარიას, ბრძანება განათავსოს ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე და გადასცეს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს;
4.    ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი,
რექტორის მოადგილე                                             ალექსანდრე ცისკარიძე


« უკან დაბრუნება