2012-12-28
ბრძანება №:167/02-01

,,ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ “ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2012 წლის 05 დეკემბრის N156/02-01 ბრძანებით დამტკიცებულ დანართი №1-ში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

,,ა(ა)იპ  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ “ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2012 წლის 05 დეკემბრის N156/02-01 ბრძანებით დამტკიცებულ დანართი №1-ში ცვლილებების  შეტანის თაობაზე

    ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ” ქვეპუნქტის,  საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 04 ნოემბრის  №412 დადგენილების პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის #208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის -  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა” და ,,ნ” ქვეპუნქტების, მე-2 პუნქტის, უნივერსიტეტის მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის 2012 წლის 10 დეკემბრის №31956/02, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის 2012 წლის 10 დეკემბრის №31886/02, უნივერსიტეტის ვახუშტი ბაგრატიონის გეოგრაფიის ინსტიტუტის 2012 წლის 10 დეკემბრის №32023/02, საფინანსო დეპარტამენტის 2012 წლის 11 დეკემბრის №32092/02, უნივერსიტეტის კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტის 2012 წლის 13 დეკემბრის №32318/02 და უნივერსიტეტის რაფიელ აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტის 2012 წლის 13 დეკემბრის №32388/02 კორესპონდენციების  საფუძველზე,
ვბრძანებ:

1.    შევიდეს შემდეგი ცვლილებები ,,ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ“ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2012 წლის 05 დეკემბრის  #156/02-01 ბრძანებით დამტკიცებულ დანართი #1-ში:

ა) დანართი №1-ის  43-ე მუხლის 9.19. პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:
,,9.19. ალექსანდრე გვენცაძე - სპეციალისტი”;
ბ) დანართი №1-ის მე-3 მუხლის 3.5.17. პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:
,,3.5.17. დავით ფეტვიაშვილი –ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინჟინერი - ქიმიის დეპარტამენტის ნივთიერებათა შედგენილობისა და სტრუქტურული კვლევის ინსტრუმენტული მეთოდების სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორიაში”;

გ) დანართი №1-ის 43-ე მუხლს დაემატოს  5.10. პუნქტი შემდეგი სახით:
,,5.10.
 1. ნანა ბოლაშვილი – დირექტორი;
 2. ელენე სალუქვაძე – დირექტორის მოადგილე;
 3. იგორი ბონდირევი – მთავარი მეცნიერი;
 4. კუკური თავართქილაძე – მთავარი მეცნიერი;
 5. მერაბ გონგაძე – უფროსი მეცნიერი;
 6. გულიზა ლიპარტელიანი – უფროსი მეცნიერი;
 7. ნინო მაჭავარიანი – უფროსი მეცნიერი;
 8. ემილი წერეთელი – უფროსი მეცნიერი;
 9. კუკური წიქარიშვილი – უფროსი მეცნიერი;
 10. რევაზ ხაზარაძე – უფროსი მეცნიერი;
 11. თამაზ ყარალაშვილი – უფროსი მეცნიერი;
 12. ვახტანგ გელაძე – უფროსი მეცნიერი;
 13. დავით ქართველიშვილი – უფროსი მეცნიერი;
 14. კობა ხარაძე – უფროსი მეცნიერი;
 15. ნინო ლომიძე – მეცნიერ –თანამშრომელი;
 16. თამარ ჭიჭინაძე – მეცნიერ – თანამშრომელი;
 17. მაია ხეჩიკაშვილი – მეცნიერ – თანამშრომელი;
 18. მარიამ ციცაგი – მეცნიერ –თანამშრომელი;
 19. გიორგი გელაძე –მეცნიერ – თანამშრომელი;
 20. ლაშა ასანიძე – მეცნიერ – თანამშრომელი;
 21. თამილა ჩალაძე – მეცნიერ თანამსრომელი;
 22. ლევან ტიელიძე – მეცნიერ – თანამშრომელი;
 23. გივი გაგუა – მტავარი სპეციალისტ;
 24. ნინო ჩიხრაძე – მთავარი სპეციალისტ;
 25. მერი გუგეშაშვილი –სპეციალისტი;
 26. თამარ ცხაკაია – ლაბორანტი;
 27. მიხეილ ხაბაზიშვილი ლაბორანტი;
 28. ხათუნა წიკლაური – ლაბორანტი;
 29. ნანა გეთიაშვილი – ინჟინერი;
 30. მანანა გოგლიძე – მდივან – რეფერენტი;
 31. მარიამ ბებურიშვილი – მთავარი ბიბლიოთეკარი;
 32. როზა წულეისკირი – საფინანსო და საბუღალტრო საქმიანობის კოორდინატორი”.
დ) დანართი №1-ის 14.1. პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:
,,14.1. საგეგმო-საფინანსო განყოფილება - დავით წერეთელი, განყოფილების უფროსი სპეციალისტი”;

ე) დანართი №1-ის 43-ე მუხლის 8.13. პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:
,,8.13. შალვა მალაშხია – განყოფილების გამგე”;

ვ) დანართი №1-ის 43-ე მუხლის 12.2.1. პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი სახით:
,,12.2.1. გიგლა წურწუმია – ლაბორატორიის ხელმძღვანელი”.
 
2. დაევალოს    კანცელარიას     წინამდებარე  ბრძანების     შესასრულებლად  გადაცემა  დაინტერესებულ   პირთათვის,   დაგზავნის ფურცელში    მითითებული სტრუქტურული ერთეულებისათვის.
3. დაევალოს კანცელარიას  წინამდებარე  ბრძანება  განათავსოს ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე.
4. დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს წინამდებარე ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე  განთავსება.
5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                             დავით ჩომახიძე
« უკან დაბრუნება