2013-09-19
ბრძანება №:109/01-01

"ა(ა)იპ _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სადოქტორო პროგრამებზე ვაკანტური ადგილების განსაზღვრის შესახებ" უნივერსიტეტის რექტორის 2013 წლის 6 აგვისტოს #92/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილი, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი - მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 59-ე მუხლის, 63-ე მუხლის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 29 ივლისის №187 დადგენილების პირველი მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის "ა", "ბ" "ო" და "პ" ქვეპუნქტების, მე-9 პუნქტისა და ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის 2013 წლის 12 სექტემბრის №1099/23-06 (№27229/02, 13.09.2013) წარდგინების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1.    შევიდეს ცვლილება უნივერსიტეტის რექტორის 2013 წლის 6 აგვისტოს #92/01-01 ბრძანების პირველი პუნქტით დამტკიცებულ №4 დანართში და ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სადოქტორო პროგრამებზე განსაზღვრული ვაკანტური ადგილების პირველი და მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

"1. ბიზნესის ადმინისტრირება: 22"
"2. ეკონომიკა: 21"

2.    ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს;
3.    ბრძანების დაინტერესებულ პირისათვის გადაცემა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას;
4.    ბრძანება ძალაშია დაინტერესებული მხარისათვის გაცნობისთანავე.


რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი,
რექტორის მოადგილე                                     მარინე ჩიტაშვილი


« უკან დაბრუნება