2015-09-16
ბრძანება №:104/02-01

,,სსიპ- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2014 წლის 28 აპრილის N58/02-01 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

,,სსიპ- ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2014 წლის 28 აპრილის N58/02-01 ბრძანებაში ცვლილებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54–ე მუხლის პირველის ნაწილის, 57-ე მუხლის და 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე–16 მუხლის პირველი პუნქტის „ნ“ ქვეპუნქტისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის დარეჯან თვალთვაძის     2015 წლის 02 სექტემბრის N28859/02 კორესპონდენციის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. „სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2014 წლის 28 აპრილის N58/02-01 ბრძანებაში შევიდეს ცვლილება და ხსენებული ბრძანებით დამტკიცებული დანართის (დანართიN1) პირველი მუხლის პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:
„1. თეიმურაზ პაპასქირი - დეკანის მოადგილე, ფაკულტეტზე მატერიალურად პასუხისმგებელ პირთა კოორდინატორი (ფაკულტეტის ადმინისტრაცია)“;

2. ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2014 წლის 28 აპრილის N58/02-01 ბრძანებაში შევიდეს ცვლილება და ხსენებული ბრძანებით დამტკიცებული დანართის (დანართიN1) პირველ მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მქონე    11 პუნქტი:
„11. აკაკი ჩიქობავა - მატერიალური რესურსების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი, ფაკულტეტზე მატერიალურად პასუხისმგებელ პირთა კოორდინატორი (ფაკულტეტის ადმინისტრაცია)“;
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება   დაევალოს  საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა დეპარტამენტს.
4.  ბრძანება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                                                  დავით ჩამახიძე

« უკან დაბრუნება