2012-05-31
ბრძანება №:74/01-01

ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ - პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  მედიცინის ფაკულტეტზე სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ - პროფესორების სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 34-ე მუხლის პირველი და მე-2 პუნქტების, 35-ე მუხლის პირველი, მე-2, მე-3 პუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის N208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-2 პუნქტის ,,ა" და ,,ს" ქვეპუნქტების, 46-ე მუხლის, 47-ე მუხლის პირველი, მე-2, მე-3 პუნქტების,  ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს 2012 წლის 31 მაისის N7 დადგენილებით დამტკიცებული ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღებისა და კონკურსის ჩატარების ერთიანი წესის პირველი მუხლის მე-2 და მე-3 პუნქტების, ამავე წესის მე-3 მუხლის, ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2012 წლის 31 მაისის №29/04 ერთობლივი ბრძანების "ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთიანი საშტატო განრიგის დამტკიცების შესახებ" და მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის ა. ცისკარიძის 2012 წლის 31 მაისის №13146/02  წერილის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    გამოცხადდეს კონკურსი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტის სრულ, ასოცირებულ და ასისტენტ - პროფესორთა სამსახურში მისაღებად;
2.    უნივერსიტეტის სრულ პროფესორად 6 (ექვსი) წლის ვადით შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს არანაკლებ 6 (ექვსი) წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება;
3.    უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორად 6 (ექვსი) წლის ვადით შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც  აქვს არანაკლებ 3 (სამი) წლის სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის გამოცდილება;
4.    უნივერსიტეტის ასისტენტ–პროფესორად 4 (ოთხი) წლის ვადით შეიძლება არჩეული იქნეს დოქტორის აკადემიური ხარისხის მქონე პირი ან დოქტორანტი;
5.    კონკურსი გამოცხადდეს 2012 წლის პირველ ივნისს  საკონკურსო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა განისაზღვროს 2012 წლის 2 ივლისიდან 2012 წლის 13 ივლისის ჩათვლით. საკონკურსო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი უნივერსიტეტის აკადემიურ საბჭოს გადაეცეს არა უგვიანეს 2012 წლის  20 აგვისტოსი;
6.    კონკურსი გამოცხადდეს მედიცინის ფაკულტეტის პროფესორთა სამსახურში მისაღებად:
 1. თერაპიის დეპარტამენტი
  სრული პროფესორი – 2  საშტატო ერთეული

  ასოცირებული პროფესორი – 4 საშტატო ერთეული

  ასისტენტ – პროფესორი – 6 საშტატო ერთეული


 2. ქირურგიის დეპარტამენტი
  სრული პროფესორი – 2 საშტატო ერთეული

  ასოცირებული პროფესორი – 5 საშტატო ერთეული

  ასისტენტ – პროფესორი – 6 საშტატო ერთეული


 3. სტომატოლოგიისა და ყბა-სახის ქირურგიის დეპარტამენტი
  სრული პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

  ასოცირებული პროფესორი – 2 საშტატო ერთეული

  ასისტენტ – პროფესორი – 4 საშტატო ერთეული


 4. ადამიანის ანატომიის, ტოპოგრაფიული ანატომიისა და ოპერაციული
  ქირურგიის დეპარტამენტი

  სრული პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

  ასოცირებული პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

  ასისტენტ – პროფესორი – 4 საშტატო ერთეული


 5. ნევროლოგიისა და ნეიროქირურგიის დეპარტამენტი
  სრული პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

  ასოცირებული პროფესორი – 5 საშტატო ერთეული


 6. საზოგადოებრივი  ჯანდაცვის  დეპარტამენტი
  სრული პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

  ასოცირებული პროფესორი – 5 საშტატო ერთეული


 7. პათოლოგიის დეპარტამენტი
  სრული პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

  ასოცირებული პროფესორი – 4 საშტატო ერთეული


 8. მეანობა-გინეკოლოგიის და რეპროდუქტოლოგიის დეპარტამენტი
  სრული პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

  ასოცირებული პროფესორი – 4 საშტატო ერთეული


 9. ფსიქიატრიისა და სამედიცინო ფსიქოლოგიის დეპარტამენტი
  სრული პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

  ასოცირებული პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

  ასისტენტ – პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული


 10. სამედიცინო რადიოლოგიისა და ენდოსკოპიის  დეპარტამენტი
  სრული პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

  ასოცირებული პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

  ასისტენტ – პროფესორი – 2 საშტატო ერთეული


 11. უროლოგიის  დეპარტამენტი
  სრული პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

  ასოცირებული პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

  ასისტენტ – პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული


 12. პედიატრიის  დეპარტამენტი
  სრული პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

  ასოცირებული პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

  ასისტენტ – პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული


 13. ფარმაკოლოგიის დეპარტამენტი
  სრული პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

  ასოცირებული პროფესორი – 2 საშტატო ერთეული

  ასისტენტ – პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული


 14. დერმატოვენეროლოგიის დეპარტამენტი
  სრული პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

  ასოცირებული პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული


 15. ინფექციურ დაავადებათა და კლინიკური იმუნოლოგიის დეპარტამენტი
  სრული პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

  ასოცირებული პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

  ასისტენტ – პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული


 16. გადაუდებელი და კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტი
  სრული პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

  ასოცირებული პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

  ასისტენტ – პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

 17. ოფთალმოლოგიის  დეპარტამენტი
  სრული პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

  ასოცირებული პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული


 18. ონკოლოგიის დეპარტამენტი
  სრული პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული

  ასისტენტ – პროფესორი – 1 საშტატო ერთეული


7. სრული და ასოცირებული პროფესორის აკადემიურ  თანამდებობაზე ასარჩევმა კანდიდატმა  უნდა წარმოადგინოს:
ა) განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე (დადგენილი ფორმის მიხედვით) - PDF   Word
ბ) კონკურსანტის ანკეტა, შევსებული დადგენილი ფორმის მიხედვით (ანკეტა წარმოდგენილი უნდა იყოს როგორც ნაბეჭდი, ისე ელექტრონული  (CD)   სახით  (ფაილის ფორმატი - Word და PDF) - PDF  Word
გ)   პირადობის მოწმობის ასლი;
დ) შესაბამისი აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დოკუმენტების)  ასლი (უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების ან/და სამეცნიერო ხარისხის აღიარების კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცემული დოკუმენტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
ე)   სამსახურებრივი გამოცდილების ამსახველი კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცემული დოკუმენტი (ცნობა, შრომის წიგნაკის ასლი და სხვ.);
ვ)   პედაგოგიური და სამეცნიერო  საქმიანობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
ზ)  შესაფასებლად წარმოდგენილი ერთი სამეცნიერო ნაშრომი;
თ)  სამეცნიერო კვლევების კონცეფცია.
ი) ინფორმაცია კლინიკური ბაზის შესახებ, რომელიც შეიცავს:
   ი.ა) თანხმობის წერილს იმ კლინიკური ბაზის/ბაზების
       ხელმძღვანელისაგან, სადაც უნდა განხორციელდეს აკადემიური და
       სამეცნიერო-კვლევითი პროცესი.
   ი.ბ) კლინიკური ბაზის/ბაზების ძირითად სტატისტიკურ მონაცემებს.
   ი.გ) კლინიკურ ბაზაზე/ბაზებზე არსებული სასწავლო პროცესისათვის
        განკუთვნილი სივრცის აღწერილობას და სასწავლო პროცესისათვის
        გამოყოფილი მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობის ჩამონათვალს.

8. ასისტენტ- პროფესორის აკადემიურ  თანამდებობაზე ასარჩევმა კანდიდატმა  უნდა წარმოადგინოს:
ა) განცხადება საკონკურსო კომისიის სახელზე (დადგენილი ფორმის მიხედვით) - PDF   Word
ბ) კონკურსანტის ანკეტა, შევსებული დადგენილი ფორმის მიხედვით, ანკეტა წარმოდგენილი უნდა იყოს როგორც ნაბეჭდი, ისე ელექტრონული  (CD)   სახით  (ფაილის ფორმატი - Word და PDF) - PDF  Word
გ)     პირადობის მოწმობის ასლი;
დ) შესაბამისი უმაღლესი განათლების ან/და აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტის (დოკუმენტების) ასლი, ან  დოქტორანტურაში სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი (უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების ან/და სამეცნიერო ხარისხის აღიარების კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცემული დოკუმენტი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
ე) სამსახურებრივი გამოცდილების ამსახველი კანონმდებლობით დადგენილი წესით გაცემული დოკუმენტი (ცნობა, შრომის წიგნაკის ასლი და სხვ.);
ვ)   სამოტივაციო წერილი.
ზ) ინფორმაცია კლინიკური ბაზის შესახებ, რომელიც შეიცავს:
   ზ.ა) თანხმობის წერილს იმ კლინიკური ბაზის/ბაზების
        ხელმძღვანელისაგან, სადაც უნდა განხორციელდეს აკადემიური
        და სამეცნიერო-კვლევითი პროცესი.
   ზ.ბ) კლინიკური ბაზის/ბაზების ძირითად სტატისტიკურ მონაცემებს.
   ზ.გ) კლინიკურ ბაზაზე/ბაზებზე არსებული სასწავლო პროცესისათვის
        განკუთვნილი სივრცის აღწერილობას და სასწავლო
        პროცესისათვის გამოყოფილი მატერიალურ-ტექნიკური
        აღჭურვილობის ჩამონათვალს.


9. საკონკურსო დოკუმენტები მიიღება  2012 წლის 2 ივლისიდან 2012 წლის 13 ივლისის ჩათვლით, 1100-დან  1700 საათამდე,  თსუ მედიცინის ფაკულტეტის საკონკურსო დოკუმენტაციის მიმღებ აპარატში. მისამართი:  თბილისი,  ჭიაურელის ქ.№2, თსუ ალექსანდრე ნათიშვილის მორფოლოგიის ინსტიტუტი, II სართული, ოთახი N27-28;
10. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე განთავსება დაევალოს ინფრომაციული ტექნოლოგიებისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს;
11. ბრძანება გამოქვეყნდეს  გაზეთ "თბილისის უნივერსიტეტში"
12. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების დაგზავნის ფურცელში მითითებული სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემა;
13. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.


რექტორი                                                                                      ალექსანდრე კვიტაშვილი
« უკან დაბრუნება