ბრძანებები

ბრძანების № ტიპი
სიტყვა დან მდე
 
 
ბრძანება №:129/02-01
24.10.2013
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კარიერული განვითარების ცენტრის შექმნისა და ცენტრის სტრატეგიის შემუშავების მიზნით კოორდინატორის შესარჩევად კონკურსის გამოცხადების შესახებ
ბრძანება №:128/02-01
23.10.2013
"ა(ა)იპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მუდმივმოქმედი საინვენტარიზაციო კომისიის შექმნის შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2011 წლის 30 სექტემბრის №174/02-01 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე
ბრძანება №:133/01-01
23.10.2013
არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების კომისიის შექმნის შესახებ
ბრძანება №:128/01-01
22.10.2013
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების მსურველთა გამოცდის ფარგლებში წარმოშობილი პრეტენზიების განხილვის წესის განსაზღვრის თაობაზე
ბრძანება №:129/01-01
22.10.2013
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების მსურველთათვის გამოცდის ჩატარების პროცედურის განსაზღვრის თაობაზე
ბრძანება №:130/01-01
22.10.2013
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების მსურველთა გამოცდის საპრეტენზიო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების თაობაზე
ბრძანება №:131/01-01
22.10.2013
არაფორმალური პროფესიული განათლების აღიარების მსურველთა რეგისტრაციისა და აღიარების ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:132/01-01
22.10.2013
სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების პირველად საფეხურზე ჩასარიცხი აპლიკანტებისთვის პროცედურული ვადების განსაზღვრის შესახებ
ბრძანება №:1999/01-04
22.10.2013
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტებისათვის 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრიდან აკადემიური რეგისტრაციის გაუვლელობის გამო სტუდენტის სტატუსის შეჩერების შესახებ
ბრძანება №:127/01-01
21.10.2013
სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეთერთმეტე სასწავლო კორპუსში 421-ე აუდიტორიისათვის ცნობილი ქართველი მეცნიერის, აკადემიკოს ვიქტორ კუპრაძის სახელის მინიჭების თაობაზე