2015-05-06
ბრძანება №:499/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის განვითარების ინსტიტუტის ბაკალავრებისათვის 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ტურიზმის განვითარების ინსტიტუტის ბაკალავრებისათვის  2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში  საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე 


  ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი და ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის  სახელობის  თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  რექტორის, პროფესორის, აკადემიკოს ვლადიმერ პაპავას 2015 წლის 17 აპრილის №56/01-01 ბრძანების, და ტურიზმის განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელის  მოადგილის ე. ლეკაშვილის 2015 წლს 27 აპრილის №14398/02 წერილის და სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის   2015 წლის 28 აპრილის №14599/02 დასკვნის საფუძველზე,
                                
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ტურიზმის განვითარების ინსტიტუტის  შემდეგი ბაკალავრები:

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა:

VI სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი #

დაფინანსების ოდენობა

1.                    

გოგუაძე

ნათია

703.12 ლარი

2.                    

ბერიძე

ნათია

703.12 ლარი

3.                    

შენგელია

ელენე

984.37 ლარი

4.                    

თინიკაშვილი

მერი

703.12 ლარი

5.                    

ბერელიძე

თორნიკე

703.12 ლარი


VIII სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი #

დაფინანსების ოდენობა

6.                    

გახარია

არჩილი

421.87 ლარი

7.                    

ჯამრულიძე

სოფიო

703.12 ლარი

8.                    

პაპავა

თამარი

703.12   ლარი

9.                    

ღურწკაია

Mმარიამ

1406.25   ლარი

10.                

ცერცვაძე

შოთა

703.12 ლარი

11.                

თავაძე

თამთა

703.12   ლარი

 

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები ბაკალავრების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა  დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                     დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება