2010-07-16
ბრძანება №:168/02-01

,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამოქალაქო მშენებლობის სფეროში სპეციალისტის შესარჩევი კომისიისა და კომისიის მუშაობის წესის დამტკიცების შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2010 წლის 13 ივლისის №163/02-01 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ

,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სამოქალაქო მშენებლობის სფეროში სპეციალისტის შესარჩევი კომისიისა და კომისიის მუშაობის წესის  დამტკიცების შესახებ” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2010 წლის 13 ივლისის №163/02-01 ბრძანებაში დამატების შეტანის შესახებ

 ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის” 63-ე მუხლის, ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის  23-ე და 24-ე მუხლებისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის "ზ" ქვეპუნქტის საფუძველზე,


ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

 
  1. შევიდეს ცვლილება ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2010 წლის 13 ივლისის №163/02-01 ბრძანების 1 პუნქტში და კომისიის შემადგენლობას დაემატოს თსუ ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოადგილე მარიამ ლომოური.  
  2. ბრძანება განთავსდეს თსუ-ს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე;
  3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

       საფუძველი: ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებლის წერილი №17113/02; 15.07.2010წელი.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                              რ. ხარბედია
« უკან დაბრუნება