2015-09-17
ბრძანება №:167/01-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურაში მისაღებ კონკურსანტთა გასაუბრების დარგობრივი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურაში მისაღებ კონკურსანტთა გასაუბრების დარგობრივი კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ

,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 53-ე მუხლის პირველი, მე-2 და მესამე ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 57-ე მუხლის, 58-ე მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის "ა", "ბ" "ო" და "პ" ქვეპუნქტების, მე-9 პუნქტის, თსუ აკადემიური საბჭოს 2009 წლის 16 ივლისის №257 დადგენილებით დამტკიცებული ,,ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურისა და სადისერტაციო საბჭოს დებულების” მე-6 მუხლის მე-6.2 პუნქტისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის 2015 წლის 15 სექტემბრის №5881/27 (კანც. რეგისტრაციის №32648/02) წარდგინების საფუძველზე

ვბრძანებ:

1. დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დოქტორანტურაში მისაღებ კონკურსანტთა გასაუბრების დარგობრივი კომისიის შემადგენლობა: 

კომისიის თავმჯდომარე:
პროფ. დ. თვალთვაძე  _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი.

 კომისიის წევრები:
 1. პროფ. თ. დუნდუა _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
 2. პროფ. თ. პაპასქირი _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;
 3. პროფ. ნ. გაფრინდაშვილი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი;
 4. ასოც. პროფ. დ. გარდავაძე _ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის მართვის სამსახურის უფროსი;
 5. პროფ. რ. გორდეზიანი _ სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე;
 6. ასოც. პროფ. ქ. ხუციშვილი _ სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე;
 7. ასოც. პროფ. ე. ბჟალავა  _ სადისერტაციო საბჭოს სწავლული მდივანი;
 8. ნ. პოპიაშვილი _ კომისიის მდივანი.


დარგობრივი კომისიები:

ა) ფილოსოფია
1. აკაკი ყულიჯანიშვილი -  პროფესორი 
2. ვალერიან რამიშვილი –  პროფესორი
3. დემურ ჯალაღონია -  პროფესორი
4. ირაკლი ბრაჭული - ასოცირებული პროფესორი
5. ანასტასია ზაქარიაძე - ასოცირებული პროფესორი
6. რევაზ გორდეზიანი - ასოცირებული პროფესორი 
7. დოლიძე მამუკა – ასოცირებული პროფესორი
8. ნაპო კვარაცხელია – ასოცირებული პროფესორი


ბ) ისტორია:
საქართველოს ისტორია; ახალი და უახლესი ისტორია; ძველი მსოფლიოს ისტორია, მახლობელი აღმოსავლეთის ისტორია, რუსეთისმცოდნეობა
1. მარიამ ჩხარტიშვილი  - პროფესორი
2. გიული ალასანია – პროფესორი
3. ჯაბა სამუშია -  პროფესორი
4. მიხეილ ბახტაძე  - ასოცირებული პროფესორი
5. გიორგი ოთხმეზური - ასოცირებული პროფესორი
6. დიმიტრი შველიძე - ასოცირებული პროფესორი
7. ნიკოლოზ ჯავახიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
8. ბონდო კუპატაძე-  ასოცირებული პროფესორი
9. ქეთევან ნადირაძე- ასოცირებული პროფესორი
10. თეიმურაზ პაპასქირი -  პროფესორი
11. მერაბ კალანდაძე - ასოცირებული პროფესორი
12. გოჩა ჯაფარიძე -  პროფესორი
13. ლეილა ხუბაშვილი  – ასოცირებული პროფესორი
14. ფატი შეყლაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
15. მირიან მახარაძე – ასოცირებული პროფესორი
16. ნანი გელოვანი - ასოცირებული პროფესორი
17. დალი კანდელაკი – ასოცირებული პროფესორი
  

გ) ამერიკისმცოდნეობა
1. ვასილ კაჭარავა -  პროფესორი
2. თემურ  კობახიძე -  პროფესორი
3. ელენე მეძმარიაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
დ) ანთროპოლოგია, არქეოლოგია-პალეოანთროპოლოგია
1. როლანდ თოფჩიშვილი -  პროფესორი  
2. ქეთევან ხუციშვილი - ასოცირებული პროფესორი
3. როზეტა გუჯეჯიანი – ასოცირებული პროფესორი
4. ვახტანგ ლიჩელი –  პროფესორი
5. ზვიად კვიციანი - ასოცირებული პროფესორი
6. მარინე ფუთურიძე - ასოცირებული პროფესორი


ე) კულტურის კვლევები:
1.    ნინო ჩიქოვანი -  პროფესორი
2.    ქეთევან კაკიტელაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
3.    ივანე წერეთელი – ასოცირებული პროფესორი


ვ)ხელოვნებათმცოდნეობა
1. ზაზა სხირტლაძე -  პროფესორი
2. ირინა კოშორიძე - ასოცირებული პროფესორი
3. ნათელა ჯაბუა - ასოცირებული პროფესორი
4. ნინო სილაგაძე - ასოცირებული პროფესორი 
5. მაია ციციშვილი – ასოცირებული პროფესორი
6. ირინე მირიჯანაშვილი – ასოცირებული პროფესორი


ზ) ფილოლოგია:
ქართველური ენათმეცნიერება; იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება;   თეორიული და გამოყენებითი ენათმეცნიერება; 
1. თამაზ გამყრელიძე -  პროფესორი 
2. რამაზ ქურდაძე -  პროფესორი 
3. კახა გაბუნია - ასოცირებული პროფესორი 
4. რუსუდან ზექალაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
5. მაია ლომია - ასოცირებული პროფესორი
6. გიული შაბაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
7. სალომე ომიაძე - ასოცირებული პროფესორი
8. ნინო შარაშენიძე - ასოცირებული პროფესორი
9. ქეთევან მარგიანი-სუბარი   – ასოცირებული პროფესორი
10. რევაზ აბაშია - ასოცირებული  პროფესორი
11. ეთერ სოსელია  - ასოცირებული პროფესორი
12. რუსუდან ასათიანი - ასოცირებული პროფესორი
13. თინათინ ბოლქვაძე - ასოცირებული პროფესორი
14. მარინე ივანიშვილი  – ასოცირებული პროფესორი
15. ცირა ბარამიძე -  პროფესორი  
16. ნანა მაჭავარიანი - ასოცირებული პროფესორი
17. მერაბ ჩუხუა - ასოცირებული პროფესორი
18. როსტომ ფარეულიძე - ასოცირებული პროფესორი


თ) ქართული ლიტერატურის ისტორია;  შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა.
1. ელგუჯა ხინთიბიძე -  პროფესორი 
2. ლელა ხაჩიძე - ასოცირებული პროფესორი
3. ნესტან სულავა - ასოცირებული პროფესორი
4. მაკა ელბაქიძე - ასოცირებული პროფესორი
5. ვლადიმერ მინაშვილი - ასოცირებული პროფესორი 
6. კახაბერ ლორია -  პროფესორი 
7. რუსუდან ნიშნიანიძე - ასოცირებული პროფესორი
8. თამარ პაიჭაძე - ასოცირებული პროფესორი
9. ირმა რატიანი -  პროფესორი
10. რამაზ ჭილაია - ასოცირებული პროფესორი
11. თენგიზ კიკაჩეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი


ი) ლიტერატურული ურთიერთობები
1. ეკატერინე ნავროზაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
2. ნინო  წერეთელი - ასოცირებული პროფესორი

კ) ინგლისური ფილოლოგია; გერმანული ფილოლოგია; რომანული ფილოლოგია; თარგმანმცოდნეობა; ევროპული ლიტერატურა.
1. მანანა რუსიეშვილი -  პროფესორი 
2. მანანა გელაშვილი -  პროფესორი
3. ინესა მერაბიშვილი  -  პროფესორი
4. თინათინ მარგალიტაძე - პროფესორი
5. რუსუდან დოლიძე - ასოცირებული პროფესორი
6. გიორგი ყუფარაძე - ასოცირებული პროფესორი 
7. ნათელა ნემსაძე - ასოცირებული პროფესორი
8. ნინო დარასელია - ასოცირებული პროფესორი
9. ლალი ქეცბა-ხუნდაძე - პროფესორი
10. მარინა ანდრაზაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
11. ნუნუ კაპანაძე - ასოცირებული პროფესორი
12. ნინო ქიმერიძე - ასოცირებული პროფესორი
13. სოფიო მუჯირი - ასოცირებული პროფესორი 
14. კონსტანტინე ბრეგაძე - ასოცირებული პროფესორი
15. ქეთევან გაბუნია -  პროფესორი 
16. ნანა გუნცაძე  –ასოცირებული  პროფესორი
17. მარინე კობეშავიძე  – ასოცირებული პროფესორი
18. მაია ჯავახიძე  - ასოცირებული პროფესორი
19. ირინე დარჩია - ასოცირებული პროფესორი

ლ) ბიზანტიური და ახალბერძნული ფილოლოგია;
1. რისმაგ გორდეზიანი -  პროფესორი 
2. თინათინ  დოლიძე -  პროფესორი
3. იამზე გაგუა - ასოცირებული პროფესორი


 
4. ირინე დარჩია - ასოცირებული პროფესორი
5. ეკატერინე კობახიძე - ასოცირებული პროფესორი 
6. ნანა ტონია - ასოცირებული პროფესორი
7. ზაზა ხინთიბიძე - ასოცირებული პროფესორი
8. ქეთევან ნადარეიშვილი - ასოცირებული პროფესორი
9. მანანა ფხაკაძე - ასოცირებული პროფესორი
10. რუსუდან ცანავა - ასოცირებული პროფესორი
11. სოფიო შამანიდი - პროფესორი 
12. ანი ჩიქოვანი – ასოცირებული პროფესორი

მ) არაბული ფილოლოგია
1.    აპოლონ სილაგაძე -  პროფესორი
2.    დარეჯან გარდავაძე - ასოცირებული პროფესორი
3.    მაია ანდრონიკაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
4.    მარიამ ნანობაშვილი - ასოცირებული პროფესორი
5.    გიორგი ლობჟანიძე - ასოცირებული პროფესორი
6.    ნინო ეჯიბაძე - ასოცირებული პროფესორი


ნ) ირანული ფილოლოგია
1. მარინე ალექსიძე - ასოცირებული პროფესორი
2. მანანა კვაჭაძე - ასოცირებული პროფესორი
3. ფატმან ანთაძე–მალაშხია  - ასოცირებული პროფესორი
4. თეა შურღაია - ასოცირებული პროფესორი
5. ნომადი ბართაია – ასოცირებული პროფესორი

2. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;
4. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავერექტორი, პროფესორი                აკადემიკოსი ვლადიმერ პაპავა


 « უკან დაბრუნება