2007-02-28
ბრძანება №:17/01–01

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ გიორგი ხუბუას ბრძანება რექტორის 2005 წლის 30 ნოემბრის № 252 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ (ბრძანება N17/01–01)


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2005 წლის 30 ნოემბრის № 252 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63–ე მუხლისა და „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 23–ე და 24–ე მუხლების საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. შეტანილ იქნას ცვლილება „აკადემიკოს ილია ვეკუას 100 წლის იუბილის აღნიშვნის შესახებ“ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2005 წლის 30 ნოემბრის № 252 ბრძანებაში და I-ლი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად:
„1. შეიქმნას საორგანიზაციო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:
ა) ხუბუა გიორგი – რექტორი, კომისიის თავმჯდომარე;
ბ) გალდავა გულნაზი – ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი, კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე;
გ) ავალიშვილი მარიამი –ISSAC–ის კონფერენციის ლოკალური საორგანიზაციო კომიტეტის სწავლული მდივანი;
დ) ბენიძე ლელა – იურიდიული სამსახურის უფროსი;
ე) ბოჭორიშვილი რამაზი – ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი;
ვ) გამყრელიძე თამაზი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, თსუ რექტორის მრჩეველთა საბჭოს წევრი;
ზ) გაიპარაშვილი ზურაბი – სამუზეუმო სამსახურის უფროსი;
თ) გერგედავა თეა – საგარეო ურთიერთობათა დეპარტამენტის დირექტორი;
ი) გორდეზიანი დავითი – თსუ პროფესორი;
კ) ვეკუა მარინა – თსუ პროფესორი;
ღ) თავხელიძე ილია – თსუ პროფესორი;
მ) კალანდაძე იაგორი – ადამიანური რესურსების მართვის სამსახურის უფროსი;
ნ) კოვზანაძე ირაკლი – თსუ, აკადემიური საბჭოს წევრი;
ო) ლორია კახა – წარმომადგენლობითი საბჭოს სპიკერი;
პ) ლომინაძე ჯუმბერი – საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის
მათემატიკისა და ფიზიკის განყოფილების აკადემიკოს მდივანი;
ჟ) მოდებაძე ზურაბი – საინფორმაციო ცენტრის უფროსი;
რ) ნადარაია ელიზბარი – თსუ აკადემიური საბჭოს წევრი;
ს) ოვსიანიკოვა ნუნუ – საერთო განყოფილების უფროსი;
ტ) სვანაძე მერაბი – სასწავლო პროცესის მართვისა და რეგისტრაციის სამსახურის უფროსი, ISSAC–ის კონფერენციის ლოკალური საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე;
უ) სეხნიაშვილი მაკა – საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი;
ფ) ფურთუხია ომარი – მათემატიკის სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტის დირექტორი;
ქ) შანგუა ალექსანდრე – თსუ სოხუმის ფილიალის დირექტორი;
ღ) ჩილაჩავა თემური – თსუ სოხუმის ფილიალის პროფესორი;
ყ) ჩინჩალაძე ნატალია – IUTAM-ის სიმპოზიუმის ლოკალური საორგანიზაციო კომიტეტის სწავლული მდივანი, საიუბილეო კომისიის მდივანი;
შ) ცარციძე მურმანი – საფინანსო სამსახურის უფროსი;
ჩ) ძამუკაშვილი მაკა – რექტორის თანაშემწე;
ც) წიკლაური ნუგზარი – გამომცემლობის დირექტორი;
ძ) ჯანაშვილი ლელა – აკადემიური საბჭოს სამდივნოს უფროსი;
წ) ჯაიანი გიორგი – თსუ ი. ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის დირექტორი, ი. ვეკუას დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი IUTAM-ის სიმპოზიუმის საერთაშორისო სამეცნიერო კომიტეტის თავმჯდომარე.
2. ძალადაკარგულად ჩაითვალოს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2005 წლის 30 ნოემბრის № 252 ბრძანების მე–3 პუნქტი.
3. ბრძანება გამოიკრას თვალსაჩინო ადგილზე და განთავსდეს უნივერსიტეტის ელექტრონულ გვერდზე.
4. კონტროლს ბრძანების შესრულებაზე განვახორციელებ პირადად.
5. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

რექტორი, პროფესორი გ. ხუბუა

« უკან დაბრუნება