2019-10-08
ბრძანება №:245/01-01

„სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ “ რექტორის 2019 წლის 11 სექტემბრის N217/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის ფაკულტეტზე ასოცირებული პროფესორის სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ “ რექტორის 2019  წლის 11 სექტემბრის N217/01-01 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის პირველი პუნქტის, "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის პირველი პუნქტის, მედიცინის ფაკულტეტის დეკანის   დ. კორძაიას 2019 წლის 4 ოქტომბრის   N18992/32 წერილის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. შევიდეს ცვლილება „სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მედიცინის      ფაკულტეტზე      ასოცირებული     პროფესორის სამსახურში მისაღებად კონკურსის გამოცხადების შესახებ “  რექტორის 2019  წლის 11 სექტემბრის   N217/01-01 ბრძანებაში   და მე-3 პუნქტი   ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

“3.    კონკურსი  გამოცხადდეს  2019  წლის  12  სექტემბერს  საკონკურსო დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა განისაზღვროს 2019 წლის 15 ოქტომბრიდან 2019 წლის 21 ოქტომბრის ჩათვლით. საკონკურსო კომისიის შემაჯამებელი ოქმი თსუ აკადემიურ საბჭოს გადაეცეს არაუგვიანეს 2019 წლის 15 დეკემბრისა.“

2. ბრძანების   უნივერსიტეტის   ოფიციალურ   ვებ-გვერდზე   განთავსება   დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;
3. დაევალოს  კანცელარიას  ბრძანების  დაგზავნის  ფურცელში  მითითებული სტრუქტურული ერთეულებისათვის გადაცემა.
4. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

რექტორი         გიორგი შარვაშიძე

« უკან დაბრუნება