2013-04-11
ბრძანება №:298/02-04

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის ბაკალავრების 2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

ა(ა)იპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  იურიდიული  ფაკულტეტის  ბაკალავრების  2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის  საუნივერსიტეტო     დაფინანსების თაობაზე

  "უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის         28 დეკემბრის №208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული)  იურიდიული პირის–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის  ,,კ’’ და ,,ნ” ქვეპუნქტების         მე-2 პუნქტის, ა(ა)იპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის №47/01-01  და    2013 წლის პირველი მარტის №29/01-01 ბრძანებების, იურიდიული ფაკულტეტის საბჭოს გადაწყვეტილების (30.10.2012წ ოქმი№12), სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის რ.სანადირაძის 2013 წლის 03.04.2013წ. №10514/02  დასკვნის, იურიდიული  ფაკულტეტის  დეკანის ი.ბურდულის 21.03.2013წ. №9107/02 წარდგინების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ,     2012-2013 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, იურიდიული ფაკულტეტის შემდეგი ბაკალავრები:

ა)    სამართლის საბაკალავრო პროგრამა
1.    მჭედლიშვილი ელენე  – 421,87 ლარი
2.    მხატვარი მარიამი 421,87 ლარი
3.    გაფრინდაშვილი ნინო– 421,87 ლარი
4.    ყიყინაშვილი მარტა – 703,12 ლარი;
5.    ქოჩორაშვილი სოფიკო – 421,87 ლარი
6.    რეხვიაშვილი სოფიკო– 703,12 ლარი
7.    ჯერენაშვილი თეონა – 703,12 ლარი
8.    გიგოლაშვილი ნუნუ– 421,87 ლარი
9.    დარბაიძე ნინო – 703,12 ლარი
10.    წაქაძე გიორგი  – 703,12 ლარი
11.    ბაგაშვილი ნინო – 421,87 ლარი
12.    ბოჭორიშვილი მარიამი  – 421,87 ლარი
13.    ელგენდაშვილი გვანცა  – 1406,25 ლარი
14.    მამუკაშვილი თინა – 984,37 ლარი
15.    ხერხეულიძე ნოდარი – 421,87 ლარი
16.    გუგუშვილი ქეთევანი – 113,63 ლარი
ბ)    საერთაშორისო სამართლის საბაკალავრო პროგრამა
1.    ნაკაშიძე ანა – 421.87 ლარი
2.    ჯანიაშვილი მარიამ  – 421.87 ლარი
3.    გურაშვილი გიორგი  – 1406,25 ლარი
4.    აღლემაშვილი ნანა – 98.72 ლარი
2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები ბაკალავრების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                 დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება