2014-01-15
ბრძანება №:37/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის პირველი სემესტრის მაგისტრანტებისათვის 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ქვეპუნქტების, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის №47/01-01 და 2013 წლის 25 სექტემბრის №112/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2014 წლის 14 იანვრის №635/02  დასკვნის, ეკონომიკისა და ბიზნსის ფაკულტეტის  დეკანის მოვალეობის შემსრულებლის თ. ბერიძის 30.12.2013წ. №40543/02 წარდგინების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    სპეციალობის გამოცდაში  მიღებული მაღალი შეფასების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ეკონომიკისა და ბიზნესის  ფაკულტეტის  პირველი სემესტრის შემდეგი მაგისტრანტები:

  ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამა
ა)    თარაშვილი თამარ _ 703.12 ლარი
ბ)     ივანიაძე რეზო _ 703.12 ლარი
გ)    კალანდია ნინო -703.12 ლარი
დ)    ლობჟანიძე ნინო _703.12 ლარი
ე)    მაღრაძე პავლე _703.12 ლარი
ვ)    ქოჩქიანი ციალა _703.12 ლარი
ზ)    წოწოლაშვილი ანეტა _703.12 ლარი
თ)    ხარაიშვილი ნათია _703.12 ლარი

   ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა
ა)     აბჟანდაძე ნინო _ 703.12 ლარი
ბ)    არევაძე ანა   – 703.12 ლარი
გ)    ბოლოკაძე ნატო –703.12 ლარი
დ)    გოგოჭური თაია –703.12 ლარი
ე)    გაბრიჭიძე ნათია –703.12 ლარი
ვ)    გაჩეჩილაძე პაატა _703.12 ლარი
ზ)    გახარია თამთა –703.12 ლარი
თ)    გურჯიძე თამთა –703.12 ლარი
ი)    გაგუა ოთარი –703.12 ლარი
კ)    დემეტრაძე ნინო –703.12 ლარი
ლ)    ვახტანგაძე ირაკლი –703.12 ლარი
მ)    ივანიძე ირაკლი –703.12 ლარი
ნ)    კურკუმული  თინათინ –703.12 ლარი
ო)    კუხიანიძე მარიამ –703.12 ლარი
პ)    ლოგუა სოფიო –703.12 ლარი
ჟ)    მათიაშვილი მარიამ –703.12 ლარი
რ)    მახარაშვილი ნათია –703.12 ლარი
ს)    მჭედლიშვილი იზა –703.12 ლარი
ტ)    მამუკაშვილი გიორგი –703.12 ლარი
უ)    მაჩიტიძე დავით  –703.12 ლარი
ფ)    ოდილავაძე თინათინ –703.12 ლარი
ქ)    სალთხუციშვილი ქეთევან –703.12 ლარი
ღ)    ტაბატაძე სესილი –703.12 ლარი
ყ)    უდესიანი თათია –703.12 ლარი
შ)    ფეტელავა თათია –703.12 ლარი
ჩ)    ყვავილაშვილი მარიამი –703.12 ლარი
ც)    შენგელია გიორგი –703.12 ლარი
ძ)    შენგელია მარიამი –703.12 ლარი
წ)    ჩიქოვანი ანი –703.12 ლარი
ჭ)    ჭოლოკავა გიორგი –703.12 ლარი
ხ)    ხარებაშვილი ნინო –703.12 ლარი

ტურიზმის სამაგისტრო პროგრამა
ა)    გელბაქიძე თეონა – 1406.25 ლარი
ბ)     მანია ელისო – 1406.25 ლარი

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.
3.  ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.  ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                   დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება