2014-02-28
ბრძანება №:305/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დამატებითი სემესტრის დოქტორანტებისათვის 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სწავლის საფასურის განსაზღვრის თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის  23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი  ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 15-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 16-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ” ,,ო’’ და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2014 წლის 25 თებერვლის №6396/02 დასკვნის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2014 წლის 21 თებერვლის №3 სხდომის ოქმის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის  რ. ბოჭორიშვილის 2014 წლის 24 თებერვლის №6176/02 წარდგინების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.     სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა  ფაკულტეტის დამატებითი სემესტრის  დოქტორანტებს,  განესაზღვროთ 2013-2014 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში სწავლის სემესტრული საფასური- თითოეულს 150 ლარი:

ა) პირველი დამატებითი სემესტრი
ა.ა)   შამათავა ინგა

ბ) მეორე დამატებითი სემესტრი
ბ.ა)   ქუთელია რევაზი
ბ.ბ)   ბუთხუზი თინათინი
ბ.გ)   დადიანიძე ალექსანდრე
ბ.დ)   ლომიძე ნინო
ბ.ე)   გეონჯიანი ანა


გ) მესამე დამატებითი სემესტრი
გ.ა)   ალშიბაია ფრიდონი
გ.ბ)   ჯიბუტი გიორგი
გ.გ)   გოგალაძე ხათუნა
გ.დ)   ფოფხაძე ნინო
გ.ე)   მჭედლიშვილი გიორგი

დ) მეოთხე დამატებითი სემესტრი
დ.ა)   ცხვედიანი ანა
დ.ბ)   ელბაქიძე თინათინ
დ.გ)   ტრეტიაკოვა ტატიანა

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები დოქტორანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                 დ. ჩომახიძე
       
« უკან დაბრუნება