2013-09-30
ბრძანება №:609/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დამატებითი სემესტრის დოქტორანტებისათვის 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სწავლის საფასურის განსაზღვრის თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის  23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი  ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების 15-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 16-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’ ,,ო’’ და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2013 წლის 26 სექტემბრის №30418/02 დასკვნის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს 2013 წლის 20 სექტემბრის  №8 სხდომის ოქმის, ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის  რ. ბოჭორიშვილის 2013 წლის 23 სექტემბრის №29637/02 წარდგინების საფუძველზე,
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო  მეცნიერებათა  ფაკულტეტის დამატებითი სემესტრის  დოქტორანტებს,  განესაზღვროთ 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში სწავლის სემესტრული საფასური -  თითოეულს 150 ლარი:

    პირველი დამატებითი სემესტრი

1.    მჭედლიშვილი დავითი
2.    ქუთელია რევაზი
3.    ვარდანაშვილი ქრისტინე
4.    ბუთხუზი თინათინი
5.    ტარასაშვილი მარიამი
6.    ლომიძე ნინო
7.    დადიანიძე ალექსანდრე
    მეორე დამატებითი სემესტრი

1.    პაპუკაშვილი ირინე
2.    ჯიბუტი გიორგი
3.    გოგალაძე ხათუნა
4.    ფრუიძე გოდერძი
5.    თედლიაშვილი ქეთევანი
6.    ფოფხაძე ნინო
7.    მჭედლიშვილი გიორგი
8.    ალშიბაია ფრიდონი

    მესამე დამატებითი სემესტრი

1.    გაიოზიშვილი მაია
2.    დიხამინჯია ნანა
3.    ცხვედიანი ანა
4.    ელბაქიძე თინათინ
5.    შახბატიანი არნოლდი

    მეოთხე დამატებითი სემესტრი

1.    მითაიშვილი ნინო

2.   დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები დოქტორანტების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფისა და ოპერაციების მართვის დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5.   ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                 დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება