2020-09-16
ბრძანება №:608/01-04

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფოუნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წელს მხოლოდ ზოგადი უნარებისაზერბაიჯანულენოვანი, სომხურენოვანი და ოსური ენის ტესტების შედეგებისსაფუძველზე ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტების ჩარიცხვის შესახებ

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფოუნივერსიტეტში 2020-2021 სასწავლო წელს მხოლოდ ზოგადი უნარებისაზერბაიჯანულენოვანი, სომხურენოვანი და ოსური ენის ტესტების შედეგებისსაფუძველზე ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე სტუდენტების ჩარიცხვის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ემუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი, მეორე და მესამე ნაწილების, 54-ე მუხლისპირველი ნაწილის, 55-ე მუხლის პირველი და მე-2 ნაწილების, 56–ე მუხლის მე-2 და მე-3ნაწილების, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის11 სექტემბრის N135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის–ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14მუხლის პირველი პუნქტის, მე-8 პუნქტის "ა", "ბ" "ო" და "პ" ქვეპუნქტების, მე-9 პუნქტის,საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 18 თებერვლის N19/ნბრძანებით დამტკიცებული ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულებისა დასახელმწიფო სასწავლო გრანტის განაწილების წესის 39-ე მუხლის პირველი, მე-2, მე-3, მე-4და მე-5 პუნქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22ივლისის N127/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საგანმანათლებლო დაწესებულებებისრეესტრის წარმოების წესის მე-12 მუხლის მე-2 პუნქტის, „რანჟირების დოკუმენტისდამტკიცების შესახებ, იმ აბიტურიენტთათვის, რომლებმაც 2020 წელს მოიპოვეს უმაღლესსაგანმანათლბელო დაწესებულებაში სწავლის უფლება, მხოლოდ ზოგადი უნარებისაზერბაიჯანულენოვანი და სომხურენოვანი და ოსური ენის ტესტების შედეგებისსაფუძველზე“ სსიპ - შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2020წლის 01 სექტემბრის N128/20 ბრძანების, „სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისისსახელმწიფო უნივერსიტეტის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტებისსაჯაროდ გამოცხადების წესის დამტკიცების შესახებ" თსუ-ს რექტორის 2010 წლის 13სექტემბრის N83/01-01 ბრძანებისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის2020 წლის 15 სექტემბრის N14540/27 წარდგინების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ :

1. ჩაირიცხონ 2020-2021 სასწავლო წელს მხოლოდ ზოგადი უნარებისაზერბაიჯანულენოვანი, სომხურენოვანი და ოსური ენის ტესტების შედეგებისსაფუძველზე სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფოუნივერსიტეტში ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზეშემდეგი სტუდენტები წინამდებარე ბრძანების N1 დანართის შესაბამისად (დანართი№1)
2. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოსუნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს პირთამაიდენტიფიცირებელი მონაცემების გარეშე;
3. დაევალოს კანცელარიას ბრძანება გადასცეს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს;
4. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


რექტორი გიორგი შარვაშიძე 
« უკან დაბრუნება