2014-12-31
ბრძანება №:184/02-01

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის სასწავლო პროცესის მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე შესარჩევი კომისიის დამტკიცებისა და კომისიის მუშაობის წესის განსაზღვრის თაობაზე

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის სასწავლო პროცესის მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე შესარჩევი კომისიის დამტკიცებისა და კომისიის მუშაობის წესის განსაზღვრის თაობაზე

 ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის "ზ” ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ და ,,პ” ქვეპუნქტის, "სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის სასწავლო პროცესის მართვის  განყოფილების მთავარი სპეციალისტის შესარჩევად კონკურსის თაობაზე" ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2014 წლის 16 დეკემბრის №177/02-01 ბრძანების საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

 1. დამტკიცდეს სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის სასწავლო პროცესის მართვის განყოფილების მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე შესარჩევად საკონკურსო კომისია შემდეგი  შემადგენლობით:
  ა) დალი კანდელაკი (თავმჯდომარე) – სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსი;                              
  ბ) რუსუდან სანადირაძე – სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;
  გ) ეკა ენუქიძე – სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის სასწავლო პროცესის მართვის განყოფილების უფროსი;
  დ) ვასილ ბარამიძე – იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე;
  ე)  მაია ადვაძე – ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი;
  ვ)  მაია ჭელიძე – პერსონალის მართვის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი (საკონკურსო კომისიის მდივანი);
 2. დამტკიცდეს სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტის თანამდებობაზე შესარჩევი კომისიის მუშაობის წესი (დანართი №1);
 3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს;
 4. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                                დავით ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება