2012-01-04
ბრძანება №:01/02-01

,,სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ” სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2011 წლის 30 სექტემბრის #176/02-01 ბრძანებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

   ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე  მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ” ქვეპუნქტის, საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 06 თებერვლის #70 ბრძანებულებით დამტკიცებული ,,საქართველოში ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების შესახებ” დებულების მე-13, მე-14, მე-15, მე-16 მუხლების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 28 დეკემბრის #208/ნ ბრძანებით დამტკიცებული არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის – „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის“ წესდების 24-ე მუხლის, პირველი პუნქტის "ნ” ქვეპუნქტის, მე-2 პუნქტის, ,,ძირითადი საშუალებების, სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა, ფულადი საშუალებებისა და ანგარიშსწორებათა ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის შესახებ” საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 1996 წლის 01 აგვისტოს #3 დებულების პირველი მუხლის მე-4 პუნქტის, ,,საბიუჯეტო ორგანიზაციების ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის” შესახებ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის #605 ბრძანების მე-3 მუხლის, სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კავკასიის ალექსანდრე თვალწრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტის დირექტორის რ. კვატაშიძის 2011 წლის 19 ოქტომბრის #28678/02, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის დირექტორის ნ. ღლონტის 2011 წლის 29 ნოემბრის 32285/02 და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის საერთაშორისო სკოლის დირექტორის ს. მელაძის 2011 წლის 07 დეკემბრის #32950/02 წერილების საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ

1. შეტანილ იქნას შემდეგი ცვლილებები და დამატებები ,,სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტრუქტურულ ერთეულებში მატერიალურად პასუხისმგებელი პირების დანიშვნის შესახებ” სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2011 წლის  30 სექტემბერის #176/02-01 ბრძანებაში:
ა) შევიდეს ცვლილება ბრძანების 22-ე პუნქტში და იგი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

"22. საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტი:
22.1. ნანა მამაგულიშვილი, დეპარტამენტის უფროსი;
22.2. თინათინ იზორია _ კონსულტანტი;
22.3. თამარ ცინცაძე _ ვებ-რედაქტორი;”

ბ) შევიდეს ცვლილება ბრძანების 39-ე პუნქტში და იგი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

"39. ტურიზმის საერთაშორიდსო სკოლა:
39.1. მამუკა ხუსკივაძე - სკოლის მთავარი სპეციალისტი;
39.2. ნონა ფირცხალავა – ბიბლიოთეკარი, ტურიზმის საერთაშორისო სკოლის წიგნად ფონდზე;”

გ) შევიდეს ცვლილება ბრძანების 43-ე მუხლის მე-8 ქვეპუნქტი და იგი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

"8. კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტი:

8.1. ვაჟა გელეიშვილი _ განყოფილების ხელმძღვანელი;
8.2. ნანული ასლანიკაშვილი _ განყოფილების გამგე;
8.3. მურმან კვინიკაძე _ განყოფილების გამგე;
8.4. ნოდარ რჩეულიშვილი _ განყოფილების გამგე;
8.5. გურამ ნადარეიშვილი _ განყოფილების გამგე;
8.6. ალექსანდრე თვალჭრელიძე _ განყოფილების გამგე;
8.7. ასლანა სულაძე _ განყოფილების გამგე;
8.8. ნესტან გეგია _ უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
8.9. ვალია თოთიბაძე _ განყოფილების გამგე;
8.10. ელენე შაფაქიძე _ განყოფილების გამგე;
8.11. გულნარა თოდრაძე _ განყოფილების გამგე;
8.12. მზიური მდინარაძე _ სამეცნიერო ბიბლიოთეკის გამგე, საბიბლიოთეკო ფონდზე მატერიალურად პასუხისმგებელი პირად;
8.13. გივი გრიგალაშვილი – მძღოლი, ინსტიტუტის დირექციისა და სამეურნეო სამსახურის ქონების მატერიალურად პასუხისმგებელი პირად;”
 
დ) შევიდეს ცვლილება ბრძანების 43-ე მუხლის მე-9 ქვეპუნქტი და იგი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით:

"9. მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტი:

9.1. თამაზ ჭელიძე _ მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;
9.2. ვახტანგ აბაშიძე _ მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;
9.3. გივი ჯაში _ უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
9.4. ალექსანდრე სურმავა _ უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
9.5. მარინე ჩხიტუნიძე _ მეცნიერ თანამშრომელი;
9.6. თეიმურაზ ბლიაძე _ მეცნიერ თანამშრომელი;
9.7. ვიქტორ ჩიხლაძე _ უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
9.8. ოლეგ ხარშილაძე _ მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;9.9. ტარიელ ბერიშვილი _ უფროსი ლაბორანტი;
9.10. გიორგი ბერიშვილი _ უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
9.11. რობერტ გოგუა _ უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
9.12. ანზორ გველესიანი _ მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;
9.13. ირაკლი ტუსკია _ მეცნიერ თანამშრომელი;
9.14. კარლო ქართველიშვილი _ მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;
9.15. თენგიზ ქირია _ კომპლექსური ქსელის ადმინისტრატორი;
9.16. ნოდარ ვარამაშვილი _ უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
9.17. ვასილ ჯებირაშვილი _ ლოჯისტიკის ხელმძღვანელი;
9.18. მარინა სიხარულიძე _ სპეციალისტი;
9.19. სოფიო ვეფხვაძე _ სპეციალისტი;
9.20. დავით ოდილავაძე, მეცნიერ თანამშრომელი, გრანტი #GNSF/EQ09/552;
9.21. პაპუნა მინდელი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, გრანტი #GNSF/ST-5/72 და #GNSF/ST-5/101;
9.22. გენადი თვაური,  უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი, გრანტი  #GNSF/CNRS 09/559;
9.23. თამაზ ჭელიძე, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, გრანტი #GNSF/ST 06/5-069;
9.24. სოფიო ვეფხვაძე, სპეციალისტი, გრანტი #GNSF/ST 06/5-068;
9.25. თეიმურაზ მაჭარაშვილი, მთ.მეცნიერ თანამშრომელი, გრანტი #GNSF/ST 06/5-028;
9.26. ოთარ ლურსმანაშვილი, სპეციალისტი, გრანტი #GNSF/ST 08/5-440;
9.27. ავთანდილ ამირანაშვილი, მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელი, გრანტი #GNSF/ST 08/5-437;
9.28. ვახტანგ აბაშიძე, მთ.მეცნიერ თანამშრომელი, გრანტი #STCU-GNSF/ 09-548;
9.29. გიორგი მელიქაძე, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი-ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტიდან გადმოცემულ ქონებაზე მატერიალურ პასუხისმგებელ პირად;”   

2. დაევალოს კავკასიის ალექსანდრე თვალჭრელიძის მინერალური ნედლეულის ინსტიტუტის, მიხეილ ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის, ტურიზმის საერთაშორისო სკოლის ადმინისტრაციას და ახლად დანიშნულ მატერიალურად პასუხისმგებელ პირებს, ბრძანების ოფიციალური წესით გაცნობიდან ერთი 10 დღის ვადაში უზრუნველყონ მატერიალურ ფასეულობათა ინვენტარიზაცია და გადაბარება ,,ძირითადი საშუალებების, სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა, ფულადი საშუალებებისა და ანგარიშსწორებათა ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის შესახებ” საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს 1996 წლის 01 აგვისტოს #3 დებულების პირველი მუხლის, მეოთხე პუნქტისა და ,,საბიუჯეტო ორგანიზაციების ქონების, მოთხოვნებისა და ვალდებულებების ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის” შესახებ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2010 წლის 23 ივლისის #605 ბრძანების მე-3 მუხლის მოთხოვნათა შესაბამისად;”
3. დაევალოს კანცელარიას წინამდებარე ბრძანების შესასრულებლად გადაცემა დაინტერესებულ პირთათვის, დაგზავნის ფურცელში მითითებული სტრუქტურული ერთეულებისათვის;
4. დაევალოს კანცელარიას წინამდებარე ბრძანება განათავსოს ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე;

5. დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს წინამდებარე ბრძანების სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ვებგვერდზე განთავსება;
6.   ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                  დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება