2007-11-28
ბრძანება №:0

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობაში პროფესორ ლეო ჩიქავას შეყვანის შესახებ (ბრძანება 96/01-01)

  ბრძანება # 96 /01 - 01
                   28.11.2007 წ.

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობაში პროფესორ ლეო ჩიქავას შეყვანის შესახებ

"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის საფუძველზე

 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. შეყვანილ იქნას 2007 წლის 28 ნოემბრიდან საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ლეო ჩიქავა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობაში და განისაზღვროს ხელფასი თვეში 700 ლარი;
2. ბრძანება განთავსდეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე;
3. ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

საფუძველი: ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დეკანის
მოვალეობის შემსრულებლის წარდგინება #8198/02
26.06.2007წ.

 

რექტორი, პროფესორი გ. ხუბუა

« უკან დაბრუნება