2010-11-15
ბრძანება №:107/01-01

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი სემესტრის მაგისტრანტებისათვის 2010-2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურის ეტაპობრივი გადახდის შესახებ

სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი სემესტრის მაგისტრანტებისათვის 2010-2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასურის ეტაპობრივი გადახდის შესახებ

„უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართვლოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე მუხლის მე-3 ნაწილის, 57-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მისნიტრის 2008 წლის 29 მაისის #490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის _ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების” მე-16 მუხლის მე-2 პუნქტისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლის წერილობითი თანხმობის საფუძველზე,

ვბრძანებ:

 1. მიეცეთ უფლება ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პირველი სემესტრის მაგისტრანტებს 2010-2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სწავლის საფასური გადაიხადონ ეტაპობრივად, სამ თანაბარ ნაწილად, შემდეგ ვადებში:
  ა)    სწავლის საფასურის პირველი ნაწილი _ 2010 წლის 15 ნოემბრამდე;

  ბ)    სწავლის საფასურის მეორე ნაწილი _ 2010 წლის 18 დეკემბრამდე;

  გ)    სემესტრული გადასახადის მთლიანი დაფარვა _ 2010-2011 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის სასესიო პერიოდის დაწყებამდე.
 2. თანხის სრულად გადაუხდელობის შემთხვევაში სტუდენტებს მომდევნო რეგისტრაციის გავლის უფლება მიეცემათ დავალიანების სრულად დაფარვის შემდეგ.
 3. კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს სასწავლო და საფინანსო დეპარტამენტებს.
 4. ბრძანების  უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.
 5. დაევალოს კანცელარიას, ბრძანება გამოაკრას ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე და გადასცეს შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულებს.
 6. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.
რექტორის მოვალეობის შემსრულებელი                        ა. კვიტაშვილი
« უკან დაბრუნება