2018-06-15
ბრძანება №:163/02-01

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბლუმბერგის (bloomberg) საერთაშორისო სასაწავლო -კვლევითი ლაბორატორიის მიერ ორგანიზაციების, სასწავლო დაწესებულებების, იურიდიული და ფიზიკური პირებისათვის მომსახურების გაწევის ტარიფების განსაზღვრის თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბლუმბერგის  (bloomberg) საერთაშორისო სასაწავლო -კვლევითი ლაბორატორიის მიერ ორგანიზაციების, სასწავლო დაწესებულებების, იურიდიული და ფიზიკური პირებისათვის მომსახურების გაწევის ტარიფების განსაზღვრის თაობაზე

  ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის,  52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 57-ე მუხლის, "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’ ქვეპუნქტის, ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის 2016 წლის 04 მარტის №4 სხდომის ოქმის, ბლუმბერგის ლაბორატორიის ხელმძღვანელის ემზარ ჯგერენაიას 11.04.2018წ.     №8214/10-02 წერილის საფუძველზე,

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. განისაზღვროს, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბლუმბერგის (bloomberg) საერთაშორისო სასაწავლო - კვლევითი ლაბორატორიის მიერ ორგანიზაციების, სასწავლო დაწესებულებების, იურიდიული და ფიზიკური პირებისათვის მომსახურების გაწევის ტარიფების ღირებულება დანართის №1-ის შესაბამისად.
2. ტრენინგ კურსი გაიხსნას ინდივიდუალურად, ლაბორატორიის ხელმძღვანელის  (ე. ჯგერენაია) გადაწყვეტილებით;
3. ტრენინგ კურსზე მასწავლებლებისათვის ერთი საათის ღირებულება და შრომის ანაზღაურება განისაზღვრება ინდივიდუალურად გაფორმებული შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე ტრენინგ კურსის მსმენელების მიერ გადახდილი თანხებიდან;
4. დაევალოს კანცელარიას წინამდებარე ბრძანების გაცნობა დაინტერესებული პირებისათვის;
5. დაევალოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს ბრძანების განთავსება უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვერგბერდზე;
6. ბრძანება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                                 ნ. ოვსიანიკოვა   


« უკან დაბრუნება