2015-12-23
ბრძანება №:1116/02-04

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  იურიდიული ფაკულტეტის მაგისტრანტებისათვის 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე

     ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, სსიპ –ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის21 მარტის №47/01-01 და 2015 წლის 9 ნოემბრის №206/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის 2015 წლის 17 დეკემბრის №46810/02 დასკვნის, იურიდიული ფაკულტეტის დეკანის                    ი. ბურდულის 14.12.2015წ. №46213/02 წარდგინების საფუძველზე, 

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2015-2016 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ 52317 ლარით, საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, იურიდიული ფაკულტეტის შემდეგი მაგისტრანტები:
     

  

N

გვარი

სახელი

პირადი ნომერი

თანხა (ლარი)

1

დურგლიშვილი

ნათია

421.88

2

ჟვანია

ნინო

421.88

3

ტარტარაშვილი

თინათინი

1406.25

4

წერეთელი

მარიამ

703.13

5

ნადირაძე

თამთა

421.88

6

დუმბაძე

მარიკა

703.13

7

დარახველიძე

ნინო

421.88

8

ჩოჩია

ნინო

1406.25

9

თვალავაძე

თამთა

1406.25

10

რთველაძე

სალომე

1058.22

11

გოგია

მაია

1406.25

12

კირკიტაძე

ლანა

686.43

 

 

13

ლუაშვილი

გივი

1406.25

 

14

ანთია

თამთა

1113.31

15

გურაშვილი

გიორგი

1113.31

16

კრავეიშვილი

გურამ

1113.31

17

ლოლაძე

შორენა

1113.31

18

სიმონიშვილი

ნიკოლოზ

1406.25

19

მჭედლიშვილი

ელენე

1406.25

20

ლუტიძე

ნათია

1406.25

21

აბულაძე

თეა

1406.25

22

კვარაცხელია

თამარ

1406.25

23

ბიწაძე

ლაშა

1406.25

24

ყიფშიძე

შალვა

1406.25

25

გაბუნია

მონიკა

1406.25

26

ყეინაშვილი

ნინო

1406.25

27

შატაკიშვილი

ანა

1406.25

28

ზურაბიანი

სალომე

1406.25

29

ხერხეულიძე

ნოდარი

1406.25

30

ხარებავა

გვანცა

1406.25

31

აბაშიძე

სალომე

1406.25

32

ბაფხოშვილი

ნინო

1406.25

33

ჭოხონელიძე

თამარ

586.07

34

კაველიძე

თეა

586.07

35

დოლიძე

ნინო

586.07

36

მხატვარი

მარიამ

586.07

37

ტეფნაძე

ანი

418.54

38

გაბუნია

გიორგი

1406.25

39

აბულაშვილი

თამარი

267.89

40

სილაგავა

შოთა

418.54

41

საათაშვილი

ნონა

1125.00

42

ბექაური

ეკატერინე

274.57

43

წიკლაური

თამარ

274.57

44

ბაღდავაძე

გიორგი

837.07

45

კაპანაძე

მერი

1406.25

46

კუსიანი

სალომე

1406.25

47

არაბიძე

ირაკლი

535.79

48

რატიანი

ციალა

1406.25

49

ვაშაყმაძე

ეთერ

1406.25

50

მანაგაძე

მარიამ

1372.86

             

2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.

3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.

4. დაევალოს კანცელარიას ბრძანების გადაცემა დაგზავნის ფურცელში მითითებული  სტრუქტურული ერთეულებისათვის.

5. ბრძანება ძალაშია გამოცემისთანავე.


ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                   დ. ჩომახიძე


« უკან დაბრუნება