2009-11-18
ბრძანება №:219/02-01

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ენების შემსწავლელი ცენტრის მასწავლებელთა შესარჩევი კომისიის დამტკიცების შესახებ


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ენების შემსწავლელი ცენტრის მასწავლებელთა შესარჩევი კომისიის დამტკიცების შესახებ
     
"უმაღლესი განათლების შესახებ" საქართველოს კანონის 23-ე, 24-ე მუხლების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის #490 ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების" 25-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის "ზ" ქვეპუნქტის საფუძველზე

ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1.    დამტკიცდეს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  ენების შემსწავლელი ცენტრის მასწავლებელთა  შესარჩევად კომისია (დანართი 1); კომისიამ იხელმძღვანელოს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2009 წლის 21 სექტემბრის "ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ენების შემსწავლელი ცენტრის მასწავლებელთა შესარჩევი  კომისიისა და კომისიის მუშაობის წესის დამტკიცების შესახებ" #176/02-01 ბრძანების თანახმად;
2.    ბრძანება განთავსდეს თსუ-ს ოფიციალურ ვებ-გვერდზე;
3.    ბრძანება ძალაშია ხელმოწერისთანავე.

საფუძველი: რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის 2009 წლის 11 სექტემბრის ბრძანება #96/01-01 "ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ენების შემსწავლელი ცენტრის მასწავლებელთა შერჩევის მიზნით გასაუბრების ჩატარების შესახებ," განცხადება #26783/02, 11.11..2009წ.ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის
მოვალეობის შემსრულებელი
                                    რ. ხარბედია
 


დანართი1
დამტკიცებულია
ივ. ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
2009 წლის  "  18.11.2009  "
№ 219/02-01 ბრძანებით


კომისიის თავმჯდომარე _ ბარამიძე ცირა  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
                                   ფაკულტეტის  სრული პროფესორი

მდივანი   _  ბჟალავა ელისაბედი  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა
                              ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი

           ინგლისური ენა

1.    ჯუდიტ ელიოტი _ ინგლისური ენის სპეციალისტი, აშშ  სახელმწიფო
                       დეპარტამენტი

« უკან დაბრუნება