2015-05-15
ბრძანება №:516/02-04

,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ტურიზმის განვითარების ინსტიტუტის ბაკალავრებისათვის 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე” სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2015 წლის 06 მაისის №499/02-04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ტურიზმის განვითარების ინსტიტუტის ბაკალავრებისათვის 2014-2015 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე”     სსიპ - ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის   თბილისის  სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2015 წლის 06 მაისის    №499/02-04 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
 
  ,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი და ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ ქვეპუნქტების, სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის  სახელობის  თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  რექტორის, პროფესორის, აკადემიკოს ვლადიმერ პაპავას 2015 წლის 17 აპრილის №56/01-01 ბრძანების, და ტურიზმის განვითარების ინსტიტუტის ხელმძღვანელის    მ. მარგველაშვილის 2015 წლის 06 მაისის №15475/02 წერილის და სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის   2015 წლის 08 მაისის №15752/02 დასკვნის საფუძველზე,
                                
ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:

1. შევიდეს ცვლილება სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის  ხელმძღვანელის 2015 წლის  06 მაისის №499/02-04 ბრძანებაში და ბრძანების პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს ახალი რედაქციით.

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა:
VI სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი  №

დაფინანსების ოდენობა

1.        

თავდგირიძე

მარიამ

703.12 ლარი

2.        

შენგელია

ელენე

984.37 ლარი

3.        

თინიკაშვილი

მერი

703.12 ლარი

4.        

ბერელიძე

თორნიკე

703.12 ლარი

VIII სემესტრი

 

გვარი

სახელი

პირადი  №

დაფინანსების ოდენობა

1.        

გახარია

არჩილი

421.87 ლარი

2.        

ჯამრულიძე

სოფიო

703.12 ლარი

3.        

Pპაპავა

თამარი

703.12   ლარი

4.        

ღურწკაია

მარიამ

1406.25   ლარი

5.        

ცერცვაძე

შოთა

703.12 ლარი

6.        

ღადუაშვილი

ლელა

984.37 ლარი2. დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები ბაკალავრების მონაცემთა ბაზაში.
3. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
4. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა   დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.
5. ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                     დ. ჩომახიძე

« უკან დაბრუნება