2013-12-19
ბრძანება №:859/02-04

,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პირველი სემესტრის მაგისტრანტებისათვის 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე“ და ,,სსიპ-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის III და IV სემესტრის მაგისტრანტებისათვის 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში საუნივერსიტეტო დაფინანსების თაობაზე” სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2013 წლის 10 დეკემბრის №825/02-04 და №826/02-04 ბრძანებებში ცვლილებების შეტანის თაობაზე

"უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის  23-ე მუხლის პირველი პუნქტის და 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 53-ე მუხლის პირველი და მე-3 ნაწილების, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 63-ე მუხლის მე-100 მუხლის პირველი ნაწილის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის-ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ნ’’,,ო’’და ,,პ’’ქვეპუნქტების, სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორის 2012 წლის  21 მარტის №47/01-01 და 2013 წლის 25 სექტემბრის №112/01-01 ბრძანებების, სასწავლო პროცესის მართვის დეპარტამენტის უფროსის დ. კანდელაკის 2013 წლის 4 დეკემბრის №37750/02 დასკვნის, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  დეკანის დ. თვალთვაძის 18.11.2013წ. №36050/02 და 17.12.2013 წლის №38999/02 წარდგინებების საფუძველზე,

                               ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:


1. შევიდეს ცვლილება სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  ადმინისტრაციის  ხელმძღვანელის 2013 წლის 10 დეკემბრის  №825/02-04 ბრძანებაში და მისი პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,1. სპეციალობის გამოცდაში  მიღებული მაღალი შეფასების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის პირველი სემესტრის შემდეგი მაგისტრანტები:


I სემესტრი


სამაგისტრო პროგრამა _  ამერიკათმცოდნეობა

1. სინჯარაძე ნინო _ 1406.25 ლარი.


სამაგისტრო პროგრამა _  ანგლისტიკა

1.  ბარათაშვილი ნინო _ 1406.25 ლარი

2. ტონია თეონა  _ 1406.25 ლარი


სამაგისტრო პროგრამა _  არაბისტიკა

1. ნოზაძე სალომე _ 1406.25 ლარი


სამაგისტრო პროგრამა _  არქეოლოგია

1. თეთრუაშვილი ანა _ 524.78 ლარი


სამაგისტრო პროგრამა _  ახალი და უახლესი ისტორია

1. ყალიჩავა კახაბერი _ 1406.25 ლარი

2. ელიკაშვილი ივანე _ 1406.25 ლარი


სამაგისტრო პროგრამა _  ბერძნულ-რომაული ფილოლოგია

1. ბარჯაძე ნინო _ 1406.25 ლარი


სამაგისტრო პროგრამა _ განათლების მეცნიერებები

1. ხეთაგაშვილი მარიამი _  1406.25 ლარი

2. კვენეტაძე თამთა _  1406.25 ლარი

3. თამაზაშვილი ნინო _ 1406.25 ლარი

4. ქანთარია მაშო _ 1406.25 ლარი

5. ფესტვენიძე თინათინი _ 1011.18 ლარი


სამაგისტრო პროგრამა _ გერმანული ფილოლოგია

1. ქიტიაშვილი ნანა - 1406.25 ლარი

2. ბერიაშვილი თამარი _ 528.78 ლარი.


სამაგისტრო პროგრამა _  ეთნოლოგია

1. კეკელიძე როლანდი _ 524.78 ლარი.


სამაგისტრო პროგრამა _  თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები (ქართული და ინგლისური ენების ბაზაზე)


1. ხეცურიანი გვანცა _  1406.25 ლარი.

2. დორეული სოფიო _ 1406.25 ლარი.

3. მოლაშვილი ნანა _ 1406.25 ლარი.


სამაგისტრო პროგრამა _  თარგმანის თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

1. სიმონიშვილი მარი _ 1406.25 ლარი.


სამაგისტრო პროგრამა _  თურქული ფილოლოგია

1. ბაცანაძე ნინო _ 524.78 ლარი.


სამაგისტრო პროგრამა _  ინტერკულტურული კვლევები ძველ და შუა საუკუნეების ისტორიაში 

1. კიკალიშვილი მაგდა _ 524.78 ლარი.


სამაგისტრო პროგრამა _  კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია

1. რამაზაშვილი ანა _ 524.78 ლარი.


სამაგისტრო პროგრამა _  ლიტერატურათმცოდნეობა, ტექსტოლოგია და სარედაქციო-საგამომცემლო საქმე

1. დადუნაშვილი ნინო _ 1406.25 ლარი.


სამაგისტრო პროგრამა _  მასწავლებელთა განათლება

1. ლაგვილავა მარიამი _ 994.88 ლარი.სამაგისტრო პროგრამა _  რომანული ფილოლოგია 

1. ხეტაშვილი თამარი _ 1406.25 ლარი.

2. ბერუაშვილი მარიამი _ 528.78 ლარი


სამაგისტრო პროგრამა _  საქართველოს ისტორია

1. ჯღანჯღავა ირადიონი _ 998.93 ლარი.

2. ცერცვაძე სოფიკო _ 1406.25 ლარი.


სამაგისტრო პროგრამა _  ფილოსოფია

1. ფიფია მარიამი _ 994.88 ლარი.


სამაგისტრო პროგრამა _  ქართველური ენათმეცნიერება

1. ხაჩიძე მერი _  528.83 ლარი.

2. ქაროსანიძე თამარი _ 1406.25 ლარი.


სამაგისტრო პროგრამა _  შუა საუკუნეების ქრისტიანული აღმოსავლეთის ფილოლოგია

1. აბრალავა სოსო _  524.78 ლარი.


სამაგისტრო პროგრამა _  ძველი ენები და ცივილიზაციები

1. პაპიაშვილი მთვარისა _  759.78 ლარი.

2. გოგალაძე მარიამი _ 759.78 ლარი.


სამაგისტრო პროგრამა _  კულტურული მემკვიდრეობა და თანამედროვეობა

1. ყიფიანი თინათინი _  524.78 ლარი.“


2. შევიდეს ცვლილება სსიპ ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  ადმინისტრაციის  ხელმძღვანელის 2013 წლის 10 დეკემბრის №826/02-04 ბრძანებაში და მისი პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,1. მაღალი აკადემიური შედეგების საფუძველზე, უნივერსიტეტის მიერ, 2013-2014 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, დაფინანსდნენ საშემოსავლო გადასახადის ჩათვლით, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის III და IV სემესტრის მაგისტრანტები:


III სემესტრი


სამაგისტრო პროგრამა _  კულტურული მემკვიდრეობა და  თანამედროვეობა

1. ჭანტურიძე სალომე _ 994.88 ლარი.


სამაგისტრო პროგრამა _  მასწავლებელთა განათლება

1. ბანეთიშვილი ჟუჟო _ 1406.25 ლარი

2. თანდილაშვილი ლელა  _  998.93 ლარი


სამაგისტრო პროგრამა _  რომანული ფილოლოგია

1. წარეტაშვილი ბელა _ 524.78 ლარი


სამაგისტრო პროგრამა _  ქართული ლიტერატურა

1. ხეჩოშვილი ლალი _ 524.78 ლარი


სამაგისტრო პროგრამა _  ამერიკათმცოდნეობა

1. ტარტარაშვილი ნინო _ 994.88 ლარი.


სამაგისტრო პროგრამა _  ანგლისტიკა

1. ბუბუტეიშვილი თინათინი _ 1406.25 ლარი.

2. ხუციძე ანა _ 1406.25 ლარი.

3. ტურიაშვილი მაია _ 532.93 ლარი.


სამაგისტრო პროგრამა _  ახალია და უახლესი ისტორია

1. სახოკია ლაშა _ 994.88 ლარი.


სამაგისტრო პროგრამა _  განათლების მეცნიერებები

1. ბლიაძე თეონა _ 1406.25 ლარი.

2. მედულაშვილი ნათია _ 1406.25 ლარი.


სამაგისტრო პროგრამა _  თარგმანი და კულტურათაშორისი ურთიერთობები

1. კუპატაძე ნინო _ 1406.25 ლარი.


სამაგისტრო პროგრამა _  თარგმანი თეორია და მთარგმნელობითი პრაქტიკა

1. ხურცილავა ანა _ 1406.25 ლარი.


სამაგისტრო პროგრამა _  კავკასიოლოგია 

1. ოსმარაშვილი გიორგი – 524.78 ლარი


სამაგისტრო პროგრამა _  კავკასიოლოგია (რუსული სექტორი)

1. იეგოროვა რეგინა _ 524.78 ლარი.


სამაგისტრო პროგრამა _  კულტურული და სოციალური ანთროპოლოგია

1. ბენიძე ანა _ 1406.25 ლარი.

2. ჯავახიშვილი მადონა _ 998.93 ლარი.


IV სემესტრი


სამაგისტრო პროგრამა _  სლავური ფილოლოგია

1. გოგაშვილი ვიქტორი _ 524.78 ლარი.“


3.  დაევალოს საფინანსო დეპარტამენტს შეიტანოს შესაბამისი ცვლილებები მაგისტრანტების მონაცემთა ბაზაში.

4.  ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.

5. ბრძანების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსების უზრუნველყოფა დაევალოს უნივერსიტეტის კანცელარიას.

6.  ბრძანება ძალაშია საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.
ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი:                                   დ. ჩომახიძე


« უკან დაბრუნება