2018-06-08
ბრძანება №:153/02-01

,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდქალაქში მობინადრეთა საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის ტარიფების განსაზღვრის თაობაზე” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2017 წლის 02 ოქტომბრის #217/02-01 ბრძანებაში დამატებების შეტანის თაობაზე

,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდქალაქში მობინადრეთა საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის ტარიფების განსაზღვრის თაობაზე” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2017 წლის 02 ოქტომბრის #217/02-01 ბრძანებაში დამატებების შეტანის თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ’’ საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ზ’’ ქვეპუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54–ე მუხლის პირველის ნაწილის, 57-ე მუხლის და 63-ე მუხლის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის #135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი პუნქტის ,,ა”, ,,ნ“ ქვეპუნქტის და უნივერსიტეტის მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის 2018 წლის 04 ივნისის #11260/10 კორესპონდენციის საფუძველზე,


ვბრძანებ:

1. შევიდეს  დამატებები ,,სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდქალაქში მობინადრეთა საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის ტარიფების განსაზღვრის თაობაზე” ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2017 წლის 02 ოქტომბრის N217/02-01 ბრძანებაში და ბრძანების მე-2 მუხლს დაემატოს შემდეგი შინაარსის მქონე ,,21“  და ,,22“ პუნქტები:
,,21. ლისის საერთო საცხოვრებელში განთავსებული სტუმრებისათვის საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის ტარიფები განისაზღვროს შემდეგი ოდენობით:
ა) საცხოვრებელი ფართით სარგებლობის (ადგილი ოთახში ელ. ენერგიის, ცივი და ცხელი წყლის მიწოდების, გათბობის, ავეჯის, სხვა ფურნიტურის, საერთო სასადილოსა და სამზარეულოს, სამრეცხაოს, სხვა დაცული საერთო სივრცის ნაწილობრივ სარგებლობის უზრუნველყოფით) ტარიფი -1 პირი თვეში 150 ლარი (არაუმეტეს 15 დღის შემთხვევაში -75 ლარი);
ბ) საცხოვრებელი ფართით მომსახურების (ადგილი ოთახში ელ. ენერგიის, ცივი და ცხელი წყლის მიწოდების, გათბობის, ავეჯის, სხვა ფურნიტურის მომსახურებით, დასუფთავება დალაგების     მომსახურებით,     ასევე     კვებით     მომსახურებით,     ან    მის    გარეშე,  რეცხვით 
მომსახურებით ან მის გარეშე, ჰიგიენის საშუალებებით მომარაგებისა და მომსახურებით ან მის გარეშე, ტრანსპორტით მომსახურებით ან მის გარეშე, ღონისძიების (შეხვედრა,  საჯარო  ლექცია, 

კონფერენცია) სტუდქალაქის დარბაზში ორგანიზების მომსახურებით (განათებით, გახმოვანებით, პროექტორით, ინტერნეტით, მომსახურე პერსონალით, ან მის გარეშე) ტარიფი დგინდება მომსახურების დაჯგუფებული სახეობების მიხედვით, უნივერსიტეტის სტუდქალაქის ადმინისტრაციის მიერ შემუშავებული მომსახურების პაკეტების 1დღე-ღამის ღირებულების დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნის საფუძველზე, არანაკლებ წელიწადში ერთხელ. ამ ვადის გასვლამდე, მომსახურების შესაბამის პაკეტში ფასის განმსაზღვრელი მონაცემის ცვლილების შემთხვევაში 1 წლის ვადის ათვლა ხორციელდება ბოლო შეფასების თარიღის მიხედვით. კონკრეტული მომსახურების ხელშეკრულების ღირებულება განისაზღრება მომსახურების მიმღები პირის მიერ შერჩეული პაკეტის ღირებულებისა და მომსახურების ვადის შესაბამისად. 
22. წინამდებარე ბრძანების 21 პუნქტით განსაზღვრული მომსახურების პაკეტების ღირებულების დადგენის კანონმდებლობით განსაზღვრული წესით უზრუნველყოფა, უნივერსიტეტის სტუდქალაქის ადმინისტრაციისა და მატერიალური რესურსების მართვის დეპარტამენტის წერილობითი მოთხოვნისა და ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის მითითებით  დაევალოს უნივერსიტეტის საფინანსო დეპარტამენტს. მომსახურების აუდიტორული დასკვნის საფუძველზე დადგენილი ღირებულებები მტკიცდება ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ცალკე ბრძანებით.’’.
2. ბრძანების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე განთავსება დაევალოს  საინფორმაციო ტექნოლოგიების დეპარტამენტს.
3. ბრძანება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით.ადმინისტრაციის  ხელმძღვანელი                                                                             ნუნუ  ოვსიანიკოვა


« უკან დაბრუნება