2014-03-25
ბრძანება №:39/02-01

სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური განვითარებისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების სასერტიფიკატო - კურსის ,,კონფლიქტების სოციოლოგიურ-ფსიქოლოგიური ბუნების ანალიზი და მართვის მექანიზმები“ ფასიანი მომსახურების ღირებულების დადგენის თაობაზე

,,უმაღლესი განათლების შესახებ” საქართველოს კანონის 23-ე მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54–ე მუხლის პირველის ნაწილის, 57-ე მუხლის, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების თაობაზე’’ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის 11 სექტემბრის №135/ნ ბრძანებით დამტკიცებული  სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-15 მუხლის პირველი პუნქტის, მე-16 მუხლის პირველი  პუნქტის ,,ნ’’ ქვეპუნქტის  საფუძველზე  და სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების სასერტიფიკატო – კურსის „კონფლიქტების სოციოლოგიურ-ფსიქოლოგიური ბუნების ანალიზი და მართვის მექანიზმები“ დამტკიცების შესახებ რექტორის მოვალეობის შემსრულებლის N178/01-01 (18.12.2013) ბრძანების საფუძველზე,
 ვ ბ რ ძ ა ნ ე ბ:  
1. სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის აკადემიური განვითარებისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების სასერტიფიკატო - კურსის ,,კონფლიქტების   სოციოლოგიურ-ფსიქოლოგიური ბუნების ანალიზი და მართვის მექანიზმები’’ - ღირებულება თითოეული მსმენელისათვის განისაზღვროს 120 ლარით. 
2. დაწესდეს შეღავათი და სსიპ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის თანამშრომლებისა და სტუდენტებისათვის კურსის ღირებულება განისაზღვროს 100 ლარით. 
3. მასწავლებლის ანაზღაურება განისაზღვროს 1 საათი – 16 ლარის ოდენობით (დაუბეგრავი).
4. საუნივერსიტეტო უწყვეტი განათლების სასერტიფიკატო-კურსის ,,კონფლიქტების სოციოლოგიურ-ფსიქოლოგიური ბუნების ანალიზი და მართვის მექანიზმები’’ გაიხსნას, კურსზე მინიმუმ 14 მსმენელის არსებობის შემთხვევაში.
5. დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების უზრუნველყოფის დეპარტამენტს წინამდებარე ბრძანების უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე განთავსება.
6. დაევალოს კანცელარიას წინამდებარე ბრძანების გაცნობა  დაინტერესებული  პირებისათვის.
7. ბრძანება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი                                   დ. ჩომახიძე   

« უკან დაბრუნება