დადგენილება №91/2011
13 სექტემბერი, 2011სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურის სასწავლო კურსების სილაბუსების დამტკიცების შესახებ


,,უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21–ე მუხლის „ბ“ და „ს“ ქვეპუნქტების, ,,საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის №490 ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე–9 მუხლის, ,,საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის" 51-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 52-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 54-ე მუხლის პირველი ნაწილის, 56-ე მუხლის მე-2 ნაწილის, 57-ე მუხლის საფუძველზე,

აკადემიური საბჭო ადგენს:

1. დამტკიცდეს სსიპ – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურის შემდეგი სასწავლო კურსების სილაბუსები:
ა) აკადემიური წერა – ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის – (დანართი №1);
) აკადემიური წერა – ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის – (დანართი №2);
გ) ინფორმაციულ–საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება კვლევა/სწავლებაში და ელექტრონული კურსების შექმნა – (დანართი №3);
დ) მეცნიერების მენეჯმენტი – (დანართი №4);
ე) საუნივერსიტეტო კურიკულუმის შემუშავების პრინციპები - (დანართი №5);
ვ) სოციალურ მეცნიერებათა ფილოსოფია – (დანართი №6);
ზ) სწავლების მეთოდები – (დანართი №7);
თ) შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობა (კომპარატივისტიკა) და კულტურის ტიპოლოგია – (დანართი №8);
ი) ენათა კვლევის თეორიული საფუძვლები და გამოყენებითი ასპექტები – (დანართი №9);
კ) გერმანული ენათმეცნიერების მიმართულებები და მეთოდები 1 – (დანართი №10);
ლ) გერმანული ენათმეცნიერების მიმართულებები და მეთოდები 2 – (დანართი №11);
) ისტორიის აღქმა და რეპრეზენტაცია, მეხსიერების პოლიტიკა (კავკასია და აღმოსავლეთ ევროპა - შედარებითი შესწავლა) – (დანართი №12);
) ბიბლია  და ლიტერატურა – (დანართი №13).

2. დადგენილების შესრულებაზე კონტროლი დაევალოს თსუ–ის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურს.

3. დადგენილების თსუ–ის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს უნივერსიტეტის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.

4. დადგენილება ძალაში შევიდეს კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯაროდ გამოცხადებისთანავე.


ალექსანდრე კვიტაშვილი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი