დადგენილება №30/2011
28 მარტი 2011

სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ–პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისიის შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ


    „უმაღლესი განათლების შესახებ“ საქართველოს კანონის 21-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ს“ ქვეპუნქტის, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2008 წლის 29 მაისის N490 ბრძანებით დამტკიცებული „საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების“ 44–ე მუხლის, აკადემიური საბჭოს 2008 წლის 28 მაისის N91 დადგენილებით მიღებული და წარმომადგენლობითი საბჭოს 2008 წლის 30 მაისის N13 სხდომის გადაწყვეტილებით დამტკიცებული „ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სრული, ასოცირებული და ასისტენტ–პროფესორის აკადემიური თანამდებობის დაკავების წესის“ მე–7 მუხლისა და  რექტორის 2011  წლის 7 თებერვლის №17/01–01  ბრძანების საფუძველზე,

    აკადემიური საბჭო ადგენს:

 1. დამტკიცდეს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე სრული, ასოცირებული და ასისტენტ-პროფესორთა აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად შესარჩევი საკონკურსო კომისია შემდეგი შემადგენლობით:

  კომისიის თავმჯდომარე: რევაზ ჯორბენაძე – ასოცირებული პროფესორი


  კომისიის მდივანი: მანანა შამილიშვილი – ასოცირებული პროფესორი


  კომისიის წევრები:

  ა)   ჟურნალისტიკის მიმართულება:

  1.    მარინა ვაშაყმაძე – სრული პროფესორი

  2.    მარი წერეთელი - ასოცირებული პროფესორი

  3.    გოგა ჩართოლანი - ასოცირებული პროფესორი


  ბ)   საერთაშორისო ურთიერთობების მიმართულება:

  1.    ზურაბ დავითაშვილი - სრული პროფესორი

  2.    ალექსანდრე რონდელი - სრული პროფესორი

  3.    ფიქრია ასანიშვილი - ასოცირებული პროფესორი


  გ)   სოციალური მუშაობის მიმართულება:

  1.    იაგო კაჭკაჭიშვილი - სრული პროფესორი

  2.    ლელა გაფრინდაშვილი - ასოცირებული პროფესორი

  3.    ნინო შატბერაშვილი - ასისტენტ–პროფესორი

 1. დადგენილების ყველასათვის ხელმისაწვდომ ადგილზე განთავსება დაევალოს თსუ–ის კანცელარიას.
 2. დადგენილების უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებ–გვერდზე განთავსება დაევალოს თსუ–ის საინფორმაციო ტექნოლოგიების მომსახურების ცენტრს.
 3. დადგენილება ძალაში შედის კანონმდებლობით დადგენილი წესით საჯაროდ გამოქვეყნებისთანავე.

ალექსანდრე კვიტაშვილი
აკადემიური საბჭოს თავმჯდომარე,
რექტორი