სამაგისტრო პროგრამები

პოლიტიკის მეცნიერება  

პოლიტიკის მეცნიერება   

სახელმწიფო მართვა და საჯარო პოლიტიკა  

პოლიტიკური თეორია  

ჟურნალისტიკა და მასობრივი კომუნიკაცია  

მასობრივი კომუნიკაციის და მედიის კვლევები   

მედია და ახალი ტექნოლოგიები  

საერთაშორისო ურთიერთობები  

დიპლომატია და საერთაშორისო პოლიტიკა   

ნაციონალიზმისა და ეთნიკურობის კვლევები   

ევრაზიისა და კავკასიის კვლევები ( ინგლისურენოვანი)

საზოგადოებრივი გეოგრაფია

საზოგადოებრივი გეოგრაფია  

დემოგრაფია და მოსახლეობის გეოგრაფია  

სოციოლოგია/სოციალური მუშაობა 

სოციოლოგია  

სოციალური   მუშაობა  

კულტურის და მედიის სოციოლოგია  

ევროპული ინტეგრაცია და შრომითი ურთიერთობები    

საერთაშორისო / ინტერდისციპლინური პროგრამა  

გენდერის კვლევა 

კონფლიქტების ანალიზი და მართვა   

ორგანიზაციის განვითარება და კონსულტირება   

პოსტსაბჭოთა ტრანსფორმაცია: პოლიტიკა, ეკონომიკა, საზოგადოება (ინგლისურენოვანი ქართული კომპონენტებით)

მედიაფსიქოლოგია და კომუნიკაციები  (ინგლისურენოვანი) 

გამოქვეყნების თარიღი:2017-03-07 14:28:52