« 1 2 3

     გეოლოგია
 1. სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: პეტროლოგია, ვულკანოლოგია
  სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოცირებული  პროფესორი  კარლო აქიმიძე

     ბიოფიზიკა
 1. სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ბიოფიზიკა
  პროგრამის ხელმძღვანელი:
  ფიზ.-მათ. მეც. დოქტორი, თ. მძინარაშვილი.
     ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია
 1. სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია;
  სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: ფიზ.–მათ. მ.კ. რომან ჯობავა;

     ინტერდისციპლინური
 1. სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: გამოყენებითი ეკოლოგია;
  სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ–კორესპონდენტი, ბ.მ.დ., პროფესორი თენგიზ ურუშაძე
  თანახელმძღვანელი: გ.მ.დ., ასოც. პროფესორი ლია მაჭავარიანი

 2. სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: არქეომეტალურგია და პეტროლოგია;
  სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელი: სრული პროფესორი ბეჟან თუთბერიძე
  თანახელმძღვანელები: პროფესორი (Dr. rer.nat) ა. ჰაუპტმანი ისტ.მეცნ. კანდიდატი ირინა ღამბაშიძე
     ინდივიდუალური სადოქტორო პროგრამები

მათემატიკა,
კომპიუტერული მეცნიერება,
ფიზიკა,
ქიმია,
ბიოლოგია,

ფიზიკური გეოგრაფია,
გეოლოგია,
ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია

« 1 2 3