« 1 2 3 »


      ქიმია

 1. სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება : ორგანული ქიმია
  პროგრამის ხელმძღვანელი:
   საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ - კორესპონ ­ დენ ­ ტი, პროფ. შ. სამსონია
 2. სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ფიზიკური ქიმია

  პროგრამის ხელმძღვანელი: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ - კორესპონ ­ დენ ­­ ტი, პროფ. ბ. ჭანკვეტაძე

 3. სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: არაორგანული და მეტალორგანული ქიმია.
  პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ნ. ლეკიშვილი
 4. სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: მაკრომოლეკულების ქიმია
  პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ. ო. მუკბანიანი
 5. სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ბიოორგანული ქიმია
  პროგრამის ხელმძღვანელები: პროფ. რ. გახოკიძე (თსუ), ასოც. პროფ. ლ. ტაბატაძე (სოხუმის უნივერსიტეტი)
  სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: კოლოიდური ქიმია
  პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. მ. რუხაძე

      ბიოლოგია

 1. სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: იმუნოლოგია, მიკრობიოლოგია
  პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ.: ნ. ფორაქიშვილი
  თანახელმძღვანელები: ასოც. პროფ. ნ. გაჩეჩილაძე, ბ.მ.კ. ლაბ. გამგე, ნ. კულიკოვა
 2. სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება : უჯრედის და განვითარების ბიოლოგია
  პროგრამის ხელმძღვანელი:  
  პროფ. დ. ძიძიგური
 3. სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება:   გენეტიკა
  პროგრამის ხელმძღვანელი:   პროფ . თ. ლეჟავა

  თანახელმძღვანელი: ასოც . პროფ . თ. ჯოხაძე

 4. სადოქტორო პ როგრამის სახელწოდება :   ბიომრავალფეროვნება
  პროგრამის ხელმძღვანელი:  
  პროფ. ა. გეგეჭკორი

     გეოგრაფია
 1. სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ფიზიკური გეოგრაფია
  პროგრამის ხელმძღვანელი:
  პროფ. ზ. სეფერთელაძე

 2. სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: რეგიონული გეოგრაფია და გეოინფორმატიკა
  პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. ნ. ელიზბარაშვილი.
 3. სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: მეტეოროლოგია-კლიმატოლოგია
  პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. კ. ბილაშვილი

  
« 1 2 3 »