1 2 3 »

       მათემატიკა

 1. სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება : მათემატიკური სტატისტიკა
  პროგრამის ხელმძღვანელები:
  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ - ორეს პონ ­ დენ ტი, პროფ. ე. ნადარაია , ასოც . პროფ . გ. სოხაძე
 1. სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება : ალბათობის თეორია და შემთხვევით პროცესთა თეორია
  პროგრამის ხელმძღვანელი: ასოც . პროფ . ო. ფურთუხია
 1. სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: უწყვეტ გარემოთა მექანიკა ( ქართულენოვანი , ინგლისურ­ენო­ვანი )
  პროგრამის ხელმძღვანელი:
  პროფ. გ. ჯაიანი
 1. სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: მათემატიკური ლოგიკა
  პროგრამის ხელმძღვანელი:
  ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტორი, ასოც . პროფ . რ. გრიგოლია

 2. სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ფუნქციონალურ-დიფერენციალური განტო ლებ ები და ოპტიმალური  მართვა
  პროგრამის ხელმძღვანელები:
  პროფ.   თ. თადუმაძე, ასოც . პროფ . რ. კოპლატაძე
     კომპიუტერული მეცნიერება
 1. სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება:  კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურ­ენოვანი)
  პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. გ. სირბილაძე

      მათემატიკური სტატისტიკა


 1. სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: კომპიუტერული მეცნიერება (ინგლისურ­ენოვანი)
  პროგრამის ხელმძღვანელი: პროფ. გ. სირბილაძე

      ფიზიკა

 1. სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: არაწრფივი მოვლენების ფიზიკა.
  პროგრამის ხელმძღვანელი: 
  პროფ . ა. უგულავა.
 2. სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: ნაწილაკების ფიზიკა (ექსპერიმენტი)

  პროგრამის ხელმძღვანელი:  პროფ. მ. ელიაშვილი

  თანახელმძღვანელები:  ფიზ.-მათ. მეც. დოქტ., პროფ., მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინს­ტი­ტუტის მთავარი მეცნიერ მკვლევარი ჯ. ხუბუა

  ფიზ.-მათ. მეც. დოქტ., მაღალი ენერგიების ფიზიკის ინსტი­ტუ­ტის მთავარი მეცნიერ მკვლევარი თ. ჯობავა
 3. სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: გამოყენებითი ელექტროდინამიკის ამოცანების კომპიუტერული მოდელირება
  პროგრამის ხელმძღვანელი: ემერიტუსი   პროფ. რ. ზარიძე
 4. სადოქტორო პროგრამის სახელწოდება: პლაზმის ფიზიკა და ასტროფიზიკა.
  პროგრამის ხელმძღვანელები: აკად. ნ. ცინცაძე , პროფ. ნ. ბერეჟიანი, პროფ. ნ. შათაშვილი
სემინარი დოქტორანტებისთვის

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის ფიზიკის დეპარტამენტზე მოქმედებს მუდმივმოქმედი სემინარი დოქტორანტებისთვის. სემინარის სხდომები იმართება ყოველი თვის პირველ ოთხშაბათს 15 საათზე თსუ II კორპუსის 208 აუდიტორიაში

1 2 3 »