მათემატიკა

გამოთვლითი მათემატიკა და მათემატიკური მოდელირება.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:
მათემატიკის დოქტორი, Ph.D. in Mathematics.
ხელმძღვანელი:
თამაზ ვაშაყმაძე, სრული პროფესორი.
ადგილი
– 2.

ფიზიკა

პლაზმის ფიზიკა და ასტროფიზიკა.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:
ფიზიკის დოქტორის (პლაზმის ფიზიკა) და (თეორიული ასტროფიზიკა)  Ph.D. in Physics (Plasma Physics) and (Theoretical Astrophysics).
ხელმძღვანელები:
ნანა შათაშვილი, ასოც. პროფესორი, ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა დოქტორი,
გიორგი ჩაგელიშვილი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრი,
ალექსანდრე თევზაძე, მათემატიკის დოქტორი.
ადგილი
– 2.

ბიოფიზიკა.
მისანიჭებელი ხარისხი:
ფიზიკის დოქტორი, Ph.D. in Physics.
ხელმძღვანელები:
თამაზ მძინარაშვილი, ასოც. პროფესორი, ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა დოქტორი,
დიმიტრი ხოშტარია ფიზ.- ქიმ. მეცნიერებათა დოქტორი,
ადგილი
– 3.

ქიმია

ორგანული ქიმია.
მისანიჭებული აკადემიური ხარისხი:
ქიმიის დოქტორი, Ph.D. in Chemistry.
ხელმძღვანელი:
შოთა სამსონია, სრული პროფესორი, საქართველოს მეცნიე­რე­ბათა ეროვ­ნუ­­ლი აკადემიის წევრი.
ადგილი
– 5-6 
არაორგანული და მეტალორგანული ქიმია.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:
ქიმიის დოქტორი, Ph.D. in Chemistry.
ხელმძღვანელი
: ნოდარ ლეკიშვილი, სრული პროფესორი.
ადგილი
– 3.
ბიოორგანული ქიმია.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი
: ქიმიის დოქტორი, Ph.D. in Chemistry.
ხელმძღვანელები
: რამაზ გახოკიძე (თსუ), ასოც. პროფესორი, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი.
ლალი ტაბატაძე (სოხუმის უნივერსიტეტი), ასოც. პროფესორი
ადგილი
– 4.

ბიოლოგია

ფიზიოლოგია.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი
: ბიოლოგიის დოქტორი, Ph.D. in Biology.
ხელმძღვანელი:
მერაბ ცაგარელი, ასოცირებული პროფესორი, ბ.მ.დ.
ადგილი
– 1.
იმუნოლოგია.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი
: ბიოლოგიის დოქტორი, Ph.D. in  Biology.
ხელმძღვანელი
, ნინო ფორაქიშვილი, სრული პროფესორი.
თანახელმძღვანელი
: ნინა კულიკოვა, ბ.მ.დ.
ადგილი
– 3.

გეოგრაფია

ფიზიკური გეოგრაფია და გარემოს დაცვა.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი
: გეოგრაფიის დოქტორი, Ph.D.in Geography.
ხელმძღვანელი
: ზურაბ სეფერთე­ლაძე, სრული პროფესორი.
თანახელმძღვანელები
:
მელორ ალფენიძე, სრული პროფესორი (სოხუმის უნივერ­სიტეტი),
ბესო კალანდაძე, ასოც. პროფესორი (თსუ).
ადგილი
– 2.
რეგიონულო გეოგრაფია და გეოინფორმატიკა.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი
: გეოგრაფიის დოქტორი, Ph.D in Geography.
ხელმძღვანელი
: ნოდარ ელიზბარაშვილი, სრული პროფესორი
ადგილი
– 3. 
ჰიდროლოგია
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:
გეოგრაფიის დოქტორი. Ph.D. in Geography.
ხელმძღვანელები
: დავით კერესელიძე, სრული პროფესორი
ლია მაჭავარიანი. ასოც. პროფესორი, გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორი,
ადგილი
3.

გეოლოგია

პეტროლოგია, ვულკანოლოგია.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი
: გეოლოგიის დოქტორი. Ph.D. in Geology.
ხელმძღვანელი
, კარლო აქიმიძე, ასოცირებული პროფესორი.
ადგილი
– 3.

ინტერდისციპლინური სადოქტორო პროგრამები

„გამოყენებითი ეკოლოგია”, “Apply  Ecology”
სადოქტორო პროგრამის სტრუქტურა: 
გათვალისწინებულია კვლევის ოთხი მიმართულება:

  • „ნიადაგების ეკოლოგია”., “ Soil Ecology“ (გეოგრაფია, Geography);
  • „ბიოეკოლოგია”, “bioecology“ (ბიოლოგია, Biology);
  • „სამედიცინო ეკოლოგია”, “Medical Ecology“ (მედიცინა, Medicine);
  • „ეკოლოგიური სამართალი“, “Ecological Law“ (სამართალი, Law).

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:
ეკოლოგიის დოქტორი (ნიადაგების ეკოლოგია), Ph.D. in Ecology (Soil Ecology);
ბიოლოგიის დოქტორი  (ბიოეკოლოგია),  Ph.D. in Ecology (Biecology);
ეკოლოგიის დოქტორი (სამედიცინო ეკოლოგია), Ph.D. in Ecology (Medical Ecology);
ეკოლოგიის დოქტორი (ეკოლოგიური სამართალი), Ph.D. in Ecology (Ecological Law).

ხელმძღვანელი: პროფ. თენგიზ (გიზო) ურუშაძე _ საქ. მეცნ. ეროვნ. აკადემიის წ.-კ. ბ.მ.დ.
თანახელმძღვანელები:

ლია მაჭავარიანი _ ასოც. პროფესორი, გეოგრაფიის მეცნიერებათა დოქტორი,
გია ქაჯაია _ ასოც. პროფესორი, ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი
ადგილი
– 4.

არქეომეტალურგია და პეტროლოგია.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი -
ბუნებისმეტყველების დოქტორი.  Ph.D. of Science.
ხელმძღვანელი - 
სრული პროფ. ბ. თუთბერიძე,
თანახელმძღვანელები:
ანდრეას ჰაუპტმანი, პროფესორი, (Dr. rer.nat) რურის ბოხუმის უნივერსიტეტი,
ირინა ღამბაშიძე, ისტორიის დოქტორი, (სახ. მუზეუმი).
ადგილი
– 2.
 

        გარდამავალი პერიოდის სადოქტორო პროგრამები

მათემატიკა.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი -
მათემატიკის დოქტორი, Ph.D in   Mathematics.
ხელმძღვანელები:

თამაზ ვაშაყმაძე, სრული პროფესორი
თეიმურაზ ახობაძე, ასოცირებული პროფესორი
ფიზიკა. 
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი
: ფიზიკის დოქტორი, Ph.D. in Physics.
პროგრამის ხელმძღვანელები
:
თამაზ მძინარაშვილი, ასოც. პროფ. ფიზ.-მათ. მეცნ. დოქტ.,
დიმიტრი ხოშტარია, ფიზ.-ქიმ. მეცნ. დოქტორი
ნუგზარ ბაქრაძე, ფიზ.-ქიმ. მეცნ. დოქტორი
თეიმურაზ დავითაშვილი, ფიზ. მათ. მეცნ.დოქტორი,პროფესორი,
ზურაბ ხვედელიძე, ფიზ. მათ. მეც. დოქტორი, პროფესორი
ქიმია.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:
ქიმიის დოქტორი, PhD in Chemistry.
ხელმძღვანელები:

ნოდარ ლეკიშვილი, სრული პროფესორი
ომარ მუკბანიანი, ასოც. პროფესორი, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი.
იოსებ ჩიკვაიძე, ასოც. პროფესორი, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი.
რამაზ გახოკიძე, ასოც. პროფესორი, ქიმიის მეცნიერებათა დოქტორი.
ზურაბ ძოწენიძე, პროფესორი.
თამარ თათრიშვილი, ქიმ. მეცნ. კანდ.
დავით ზურაბიშვილი, ქიმ. მეცნ. კანდ.
გიორგი მაჭარაძე, ქიმ. მეცნ. კანდ.
ბიოლოგია.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:
ბიოლოგიის დოქტორი, PhD in Biology.
პროგრამის ხელმძღვანელები:

არნოლდ გეგეჭკორი, სრული პროფესორი
თეიმურაზ იოსელიანი, ბ.მ.დ., პროფესორი
სოფიო კასრაძე, მედ. მეცნ. დოქტორი
ზაურ ლომთათიძე, სრული პროფესორი,
სულხან ცაგარელი, ასოცირებული პროფესორი, ბ.მ.დ.
  1. გეოგრაფია.

მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი: გეოგრაფიის დოქტორი, Ph.D in Geography.
პროგრამის ხელმძღვანელები:

რამინ გობეჯიშვილი, სრული პროფესორი
ზურაბ სეფერთელაძე, სრული პროფესორი
თენგიზ გორდეზიანი, ასოცირებული პროფესორი.

გეოლოგია.
მისანიჭებელი აკადემიური ხარისხი:
  გეოლოგიის დოქტორი,  Ph. D in Geology.
ხელმძღვანელები:

ბეჟან თუთბერიძე, სრული პროფესორი
გურამ ღონღაძე, ასოცირებული პროფესორი, გეოლ.მინ. მეცნიერებათა დოქტორი,
თანახელმძღვანელი:
ვერნი ალფაიძე. გეოლ.მინ. მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი