პროფესორები

# გვარი, სახელი თანამდებობა მიმართულება ქვემიმართულება
1 ბაკურაძე მალხაზ პროფესორი მათემატიკის დეპარტამენტი ალგებრა-გეომეტრიის კათედრა
2 გამყრელიძე ალექსანდრე პროფესორი კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტი თეორიული ინფორმატიკის კათედრა
3 გახოკიძე რამაზი პროფესორი ქიმია ბიოორგანული ქიმია
4 გეგეჭკორი არნოლდი პროფესორი ბიოლოგია ბიომრავალფეროვნება
5 გოგინავა უშანგი პროფესორი მათემატიკა მათემატიკური ანალიზი
6 დორეული ნანული პროფესორი ბიოლოგია ადამიანის და ცხოველთა ფიზიოლოგია
7 ელიაშვილი მერაბ პროფესორი ფიზიკა ელემენტარული ნაწილაკების და კვანტური ველები
8 ელიზბარაშვილი ნოდარ პროფესორი გეოგრაფია რეგიონალური გეოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება
9 თადუმაძე თამაზი პროფესორი მათემატიკა დიფერენციალური განტოლებები
10 თუთბერიძე ბეჟანი პროფესორი გეოლოგია გეოლოგია
11 კერესელიძე დავითი პროფესორი გეოგრაფია ჰიდროლოგია, ოკეანოლოგია, მეტეოროლოგია
12 კერესელიძე თამაზი პროფესორი ფიზიკა ატომის და ატომბირთვის ფიზიკა
13 კოტრიკაძე ნანული პროფესორი ბიოლოგია უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგია
14 კოშორიძე ნანა პროფესორი ბიოლოგია ბიოქიმია
15 ლეჟავა თეიმურაზი პროფესორი ბიოლოგია გენეტიკა
16 ლორთქიფანიძე დავით
პროფესორი გეოლოგიის დეპარტამენტი
რეგიონული გეოლოგია და პალონტოლოგიის კათედრა
17 მაჭავარიანი ლია პროფესორი გეოგრაფია ნიადაგების გეოგრაფია
18 მუკბანიანი ომარი პროფესორი ქიმია მაკრომოლეკულების ქიმია
19 მძინარაშვილი თამაზი პროფესორი ინტერ.(ბიოფიზ) ბიოფიზიკა
20 ნადარაია ელიზბარი პროფესორი მათემატიკა ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა
21 ნიკოლაიშვილი დალი პროფესორი გეოგრაფიის მიმართულება გეომორფოლოგიისა და კარტოგრაფიის ქვემიმართულება
22 ომანაძე როლანდი პროფესორი ინტერდისც. მათემატიკური ლოგიკა და დისკრეტული სტრუქტურები
23 სამსონია შოთა პროფესორი ქიმია ორგანული ქიმია
24 სეფერთელაძე ზურაბი პროფესორი გეოგრაფია ბუნებათსარგებლობის გეოგრაფია
25 სირბილაძე გია პროფესორი კომპ. მეცნ. გამოყენებითი ინფორმატიკა
26 უგულავა არჩილი პროფესორი ფიზიკა არაწრფივი მოვლენების ფიზიკა
27 ფორაქიშვილი ნინო პროფესორი ბიოლოგია იმუნოლოგია და მიკრობიოლოგია
28 ფურთუხია ომარ
პროფესორი მათემატიკის დეპარტამენტი
ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკის კათედრა
29 ღვედაშვილი გიორგი პროფესორი ელექტრონიკა ანტენები და ტალღების გავრცელება
30 შათაშვილი ნანა პროფესორი ფიზიკა ასტროფიზიკა
31 შენგელაია ალექსანდრე პროფესორი ფიზიკა კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა
32 ძიძიგური დიანა პროფესორი ბიოლოგია მორფოლოგია
33 ჭანკვეტაძე ბეჟანი პროფესორი ქიმია ფიზიკური და ანალიზური ქიმია
34 ხაჩიძე მანანა პროფესორი კომპ. მეცნ. ტექნიკური ინფორმატიკა
35 ჯაიანი გიორგი პროფესორი მათემატიკა მექანიკა