ასოცირებული პროფესორები

# გვარი, სახელი თანამდებობა მიმართულება ქვემიმართულება
1 ავალიშვილი გია ასოცირებული პროფესორი ინტერდისც. რიცხვითი ანალიზი და გამოთვლითი ტექნოლოგიები
2 ალანია მაგდა ასოცირებული პროფესორი ბიოლოგიის დეპარტამენტი ადამიანის და ცხოველთა ფიზიოლოგიის კათედრა
3 ალხაზიშვილი ლელა ასოცირებული პროფესორი კომპ. მეცნ. თეორიული ინფორმატიკა
4 ამაღლობელი მიხეილი ასოცირებული პროფესორი მათემატიკა ალგებრა-გეომეტრია
5 არჩვაძე ნათელა ასოცირებული პროფესორი კომპ. მეცნ. პრაქტიკული ინფორმატიკა
6 აქიმიძე კარლო ასოცირებული პროფესორი გეოლოგია გეოლოგია
7 ახობაძე თეიმურაზი ასოცირებული პროფესორი მათემატიკა მათემატიკური ანალიზი
8 ბაკურაძე ეკატერინე
ასოცირებული პროფესორი ბიოლოგია მორფოლოგია
9 ბეზარაშვილი გია ასოცირებული პროფესორი ქიმია ფიზიკური და ანალიზური ქიმია
10 ბიბილაშვილი ამირანი ასოცირებული პროფესორი ფიზიკა კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა
11 ბილაშვილი კახაბერი ასოცირებული პროფესორი გეოგრაფია ჰიდროლოგია, ოკეანოლოგია, მეტეოროლოგია
12 გაიდამაშვილი მარიამი ასოცირებული პროფესორი ბიოლოგია მცენარეთა ფიზიოლოგია
13 გაჩეჩილაძე ნინო ასოცირებული პროფესორი ბიოლოგია იმუნოლოგია და მიკრობიოლოგია
14 გიორგაძე გრიგორი ასოცირებული პროფესორი მათემატიკა დიფერენციალური განტოლებები
15 გოგბერაშვილი მერაბი ასოცირებული პროფესორი ფიზიკა ელემენტარული ნაწილაკების და კვანტური ველები
16 გოგოლაძე ლერი ასოცირებული პროფესორი მათემატიკა მათემატიკური ანალიზი
17 გორდეზიანი თენგიზ ასოცირებული პროფესორი გეოგრაფია გეომორფოლოგია და კარტოგრაფია
18 გორდეზიანი მანანა ასოცირებული პროფესორი ბიოლოგია უჯრედული და მოლეკულური ბიოლოგია
19 გრიგოლია რევაზი ასოცირებული პროფესორი ინტერდისც. მათემატიკური ლოგიკა და დისკრეტული სტრუქტურები
20
დავითაშვილი ელენე ასოცირებული პროფესორი ბიოლოგიის დეპარტამენტი ბიოქიმიის კათედრა
21 დვალიშვილი ფრიდონ ასოცირებული პროფესორი კომპ.მეცნ.დეპარტამენტი გამოყენებითი ინფორმატიკის კათედრა
22 დოჭვირი ბესარიონ ასოცირებული პროფესორი მათემატიკა ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა
23 ელიზბარაშვილი მარიამ ასოცირებული პროფესორი გეოგრაფია რეგიონალური გეოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება
24 თავხელიძე ილია ასოცირებული პროფესორი მათემატიკა დიფერენციალური განტოლებები
25 კაკულია დავით ასოცირებული პროფესორი ელექტრონიკა ელექტრომაგნიტური თავსებადობა
26 კალანდაძე ბესიკი ასოცირებული პროფესორი გეოგრაფია ნიადაგების გეოგრაფია
27 კოპალიანი თენგიზი ასოცირებული პროფესორი მათემატიკა მათემატიკური ანალიზი
29
კოპლატაძე რომანი ასოცირებული პროფესორი მათემატიკა დიფერენციალური განტოლებები
30 ლაღიძე ლამზირა ასოცირებული პროფესორი გეოგრაფია ბუნებათსარგებლობის გეოგრაფია
31 ლებანიძე ზურაბ ასოცირებული პროფესორი გეოლოგია გეოლოგია
32 ლომაძე ვახტანგ ასოცირებული პროფესორი მათემატიკა ალგებრა-გეომეტრია
33 მანჯაფარაშვილი თეიმურაზ ასოცირებული პროფესორი კომპ. მეცნ. გამოყენებითი ინფორმატიკა
34 მაღლაკელიძე რობერტ ასოცირებული პროფესორი გეოგრაფია რეგიონალური გეოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება
35 მაჭავარიანი ზაალი ასოცირებული პროფესორი ფიზიკა ატომის და ატომბირთვის ფიზიკა
36 მელაძე გიორგი ასოცირებული პროფესორი გეოგრაფია რეგიონალური გეოგრაფია და ლანდშაფტური დაგეგმარება
37 მესაბლიშვილი ბაჩუკი
ასოცირებული პროფესორი მათემატიკის დეპარტამენტი
ალგებრა-გეომეტრიის კათედრა
38 მიდოდაშვილი ბიძინა ასოცირებული პროფესორი კომპ. მეცნ. პრაქტიკული ინფორმატიკა
39 მირცხულავა ლელა ასოცირებული პროფესორი კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტი ტექნიკური ინფორმატიკის კათედრა
40
მოდებაძე ირინა
ასოცირებული პროფესორი ბიოლოგია მორფოლოგია
41 მიცკევიჩი ნუნუ ასოცირებული პროფესორი ბიოლოგია იმუნოლოგია და მიკრობიოლოგია
42 როგავა ჯემალი ასოცირებული პროფესორი ინტერდისც. რიცხვითი ანალიზი და გამოთვლითი ტექნოლოგიები
43 რუსია მაია
ასოცირებული პროფესორი ქიმიის დეპარტამენტი
ზოგადი, არაორგანული და მეტალორგანული ქიმიის კათედრა
44 რუხაძე მარინა ასოცირებული პროფესორი ქიმია ფიზიკური და ანალიზური ქიმია
45 სიდამონიძე ნელი ასოცირებული პროფესორი ქიმიის დეპარტამენტი ბიოორგანული ქიმიის კათედრა
46 ტრაპაიძე მარინა ასოცირებული პროფესორი ქიმიის დეპარტამენტი ორგანული ქიმიის კათედრა
47 ტრაპაიძე ვაჟა ასოცირებული პროფესორი გეოგრაფია ჰიდროლოგია, ოკეანოლოგია, მეტეოროლოგია
48 ფერაძე ჯემალ ასოცირებული პროფესორი ინტერდისც. რიცხვითი ანალიზი და გამოთვლითი ტექნოლოგიები
49
ქორიძე ავთანდილ ასოცირებული პროფესორი ქიმია ზოგადი არაორგანული, მეტალორგანული ქიმია
50
ქოჩლაძე ზურაბი ასოცირებული პროფესორი კომპ. მეცნ. გამოყენებითი ინფორმატიკა
51 ქუთელია გურამი ასოცირებული პროფესორი გეოლოგია გეოლოგია
52 ქურდიანი რევაზ ასოცირებული პროფესორი კომპ. მეცნ. თეორიული ინფორმატიკა
53 ღვაბერიძე ბეჟანი ასოცირებული პროფესორი კომპ. მეცნ. თეორიული ინფორმატიკა
54 შავგულიძე ქეთევანი ასოცირებული პროფესორი მათემატიკა ალგებრა-გეომეტრია
55 შანიძე რევაზ ასოცირებული პროფესორი ფიზიკის დეპარტამენტი ელემენტარული ნაწილაკების და კვანტური ველების კათედრა
56 შაშიაშვილი მალხაზი
ასოცირებული პროფესორი მათემატიკის დეპარტამენტი ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკის კათედრა
57 ჩიკვაიძე იოსებ ასოცირებული პროფესორი ქიმია ორგანული ქიმია
58 ჩინჩალაძე ნატალია
ასოცირებული პროფესორი მათემატიკის დეპარტამენტი მექანიკის კათედრა
59 ჩხარტიშვილი ბუციკო
ასოცირებული პროფესორი ბიოლოგია ადამიანის და ცხოველთა ფიზიოლოგია
60
ცაგარეიშვილი ვახტანგი ასოცირებული პროფესორი მათემატიკა მათემატიკური ანალიზი
61
ცინცაძე მაგდა ასოცირებული პროფესორი კომპ. მეცნ. ტექნიკური ინფორმატიკა
62
ციციშვილი გიორგი ასოცირებული პროფესორი ფიზიკის დეპარტამენტი
ელემენტარული ნაწილაკები და კვანტური ველების კათედრა
63 ჭელიძე თამარი ასოცირებული პროფესორი ფიზიკა კონდენსირებული გარემოს ფიზიკა
64 ხარშილაძე ოლეგი ასოცირებული პროფესორი ფიზიკა რადიოფიზიკა, ფიზიკური პროცესების მოდელირება
65 ხვედელიძე ტარიელი ასოცირებული პროფესორი კომპ. მეცნ. გამოყენებითი ინფორმატიკა
66 ხომერიკი რამაზი ასოცირებული პროფესორი ფიზიკა არაწრფივი მოვლენების ფიზიკა
67 ხუციშვილი ირინა ასოცირებული პროფესორი კომპ. მეცნ. პრაქტიკული ინფორმატიკა
68 ჯოხაძე თინათინი ასოცირებული პროფესორი ბიოლოგია გენეტიკა
69
ჯოხაძე ოთარი ასოცირებული პროფესორი მათემატიკა დიფერენციალური განტოლებები