ასისტენტ პროფესორები

# გვარი, სახელი თანამდებობა მიმართულება ქვემიმართულება
1 ალექსიძე თამარი ასისტენტ პროფესორი გეოგრაფია ბუნებათსარგებლობის გეოგრაფია
2 არჩვაძე ნინო ასისტენტ პროფესორი ბიოლოგიის დეპარტამენტი
3 არჩუაძე მაია ასისტენტ პროფესორი კომპიუტერული მეცნიერებების დეპარტამენტი ტექნიკური ინფორმატიკის კათედრა
4
ახალკაციშვილი მარიამი ასისტენტ პროფესორი გეოლოგია გეოლოგია
5
ბაბილუა პეტრე ასისტენტ პროფესორი მათემატიკა ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა
6
ბესიაშვილი გელა ასისტენტ პროფესორი კომპ. მეცნ. გამოყენებითი ინფორმატიკა
7
ბრეგვაძე გიორგი ასისტენტ პროფესორი გეოგრაფია ჰიდროლოგია, ოკეანოლოგია, მეტეოროლოგია
8
ბურჯანაძე გიორგი ასისტენტ პროფესორი ბიოლოგიის დეპარტამენტი ბიოქიმიის კათედრა
9
გავაშელი ცისანა ასისტენტ პროფესორი ელექტრონიკა ანტენები და ტალღების გავრცელება
10
გაიოზიშვილი მაია ასისტენტ პროფესორი ბიოლოგია გენეტიკა
11 გეონჯიანი ლევი ასისტენტ პროფესორი ელექტრონიკა ელექტრომაგნიტური თავსებადობა
12 გიორგაძე ქრისტინა ასისტენტ პროფესორი ქიმია ზოგადი არაორგანული, მეტალორგანული ქიმია
13 გოჩიტაშვილი მალხაზი ასისტენტ პროფესორი ფიზიკა ატომის და ატომბირთვის ფიზიკა
14 დავითაია ეთერი ასისტენტ პროფესორი გეოგრაფია ბუნებათსარგებლობის გეოგრაფია
15 დავითაშვილი თინათინი ასისტენტ პროფესორი ინტერდისც. რიცხვითი ანალიზი და გამოთვლითი ტექნოლოგიები
16
დანელია ანა ასისტენტ პროფესორი მათემატიკა მათემატიკური ანალიზი
17 დვალაშვილი გიორგი ასისტენტ პროფესორი გეოგრაფია გეომორფოლოგია და კარტოგრაფია
18 დონაძე ცეცილია ასისტენტ პროფესორი გეოგრაფია გეომორფოლოგია და კარტოგრაფია
19
ზვიადაძე შალვა ასისტენტ პროფესორი მათემატიკა მათემატიკური ანალიზი
20 თაყაიშვილი ნინო ასისტენტ პროფესორი ქიმია ფიზიკური და ანალიზური ქიმია
21 თავდიშვილი ელენე ასისტენტ პროფესორი ბიოლოგიის დეპარტამენტი მორფოლოგიის კათედრა
22 კაშმაძე გურამი ასისტენტ პროფესორი კომპ. მეცნ. თეორიული ინფორმატიკა
23 კაცაძე ელენე ასისტენტ პროფესორი ქიმიის დეპარტამენტი ორგანული ქიმიის კათედრა
24 კერესელიძე ზელიმხან ასისტენტ პროფესორი ბიოლოგია ბიომრავალფეროვნება
25 ლორთქიფანიძე ლიანა ასისტენტ პროფესორი კომპ. მეცნ. პრაქტიკული ინფორმატიკა
26 მენაბდე ქეთევან ასისტენტ პროფესორი ბიოლოგიის დეპარტამენტი ბიოქიმიის კათედრა
27
მესხია რუსუდანი ასისტენტ პროფესორი მათემატიკა მათემატიკური ანალიზი
28 მოდებაძე ზურაბ ასისტენტ პროფესორი კომპ. მეცნ. ტექნიკური ინფორმატიკა
29 ნადარეიშვილი თეიმურაზი ასისტენტ პროფესორი ფიზიკა ელემენტარული ნაწილაკების და კვანტური ველები
30 ნადიბაიძე გივი ასისტენტ პროფესორი მათემატიკა მათემატიკური ანალიზი
31 ოდიშარია ვლადიმერი ასისტენტ პროფესორი ინტერდისც. მათემატიკური ლოგიკა და დისკრეტული სტრუქტურები
32 ოდიშელიძე ნანა ასისტენტ პროფესორი ინტერდისც. მათემატიკური ლოგიკა და დისკრეტული სტრუქტურები
33 რუსიშვილი ლევან ასისტენტ პროფესორი ბიოლოგია მორფოლოგია
34 სვანაძე მაია ასისტენტ პროფესორი მათემატიკის დეპარტამენტი მექანიკის კათედრა
35 სურმანიძე რუსლანი ასისტენტ პროფესორი მათემატიკა ალგებრა-გეომეტრია
36
ტოკლიკიშვილი ზაზა ასისტენტ პროფესორი ფიზიკა არაწრფივი მოვლენების ფიზიკა
37 ქარჩავა პაპუნა ასისტენტ პროფესორი კომპ. მეცნ. ტექნიკური ინფორმატიკა
38 ქარჩხაძე მარინა ასისტენტ პროფესორი ქიმიის დეპარტამენტი მაკრომოლეკულების ქიმიის კათედრა
39
ქოიავა კახა ასისტენტ პროფესორი გეოლოგია გეოლოგია
40
ქუჩუკაშვილი ზურაბ ასისტენტ პროფესორი ინტერდისციპლინური(ფიზიკა, ბიოლოგია) ბიოფიზიკის კათედრა
41
ყიფიანი არჩილი ასისტენტ პროფესორი ინტერდისც. მათემატიკური ლოგიკა და დისკრეტული სტრუქტურები
42
შერმადინი ზურაბ
ასისტენტ პროფესორი ელექტრული და ელექტრონული ინჟინერია
ანტენები და ტალღების გავრცელება
43
შოშიაშვილი ლევანი ასისტენტ პროფესორი ელექტრონიკა ელექტრომაგნიტური თავსებადობა
44 ჩხაიძე სიმონი ასისტენტ პროფესორი ფიზიკა არაწრფივი მოვლენების ფიზიკა
45
ჭელიძე გიორგი ასისტენტ პროფესორი მათემატიკა მათემატიკური ანალიზი
46
ხეჩინაშვილი ზაზა ასისტენტ პროფესორი მათემატიკა ალბათობის თეორია და მათემატიკური სტატისტიკა
47
ხვედელიძე მარიამ ასისტენტ პროფესორი ინტერდისც. ბიოფიზიკა
48
ჯიბუტი გიორგი ასისტენტ პროფესორი ქიმია ფიზიკური და ანალიზური ქიმია