2020-09-09

2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩარიცხვის მსურველ აპლიკანტთა საყურადღებოდ!

წარსადგენი დოკუმენტაციის ვადა: 9 – 10 სექტემბერი, (მის.: ი. ჭავჭავაძის გამზირი N11; ოთახი N109; ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი, 9-18 სთ.)


წარსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა: 


განცხადება;

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის (პასპორტის) ასლი;

ფოტოსურათი ¾ ორი ერთეული (ელექტრონული ვერსია СD-ზე);

ბაკალავრის/მაგისტრის და / ან მასთან გათანაბრებული დიპლომის ან სამხედრო/სასპორტო პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;

სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

ცნობა ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან საგნის სწავლების თაობაზე (სავალდებულოა მოქმედი მასწავლებლებისთვის);

ცნობა ან სერტიფიკატის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი საგნის გამოცდის ჩაბარების თაობაზე.თსუ-ში მისაღები გამოცდის ვადები:


გამოცდა -11 სექტემბერი, 14 სთ (თსუ, საგამოცდო ცენტრი, მის.: უნივერსიტეტის ქ.11);

გამოცდის შედეგების გამოცხადება -14 სექტემბერი (იხილეთ, თსუ ვებგვერდზე);

გამოცდის შედეგების გასაჩივრება -15 სექტემბერი; (თსუ კანცელარია, პირველი კორპუსი, ოთახი N114);

საბოლოო შედეგების გამოცხადება - 16 სექტემბერი (იხილეთ, თსუ ვებგვერდზე);

ხელშეკრულების გაფორმება - 17-18 სექტემბერი 9-18 სთ (თსუ, მესამე კორპუსი 110-ე ოთახი);საკონტაქტო პირი:  ქეთევან ბაქანიძე (+995 32) 225 08 84  შიდა - 3222; 3043


იხილეთ ბრძანება

Print

« იხ. ყველა სიახლე